ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2561
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางพูดคูณธรรม
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
bulletแบบบันทึกพูดคุณธรรม
bulletแบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน
bulletขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายต่างๆของโรงเรียน

 

    ผลการแข่งขันรักษ์ภาษาไทย ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน   ปี 2562   รายละเอียด 
   
   แนวปฏิบัติการย้ายสถานศึกษาของนักเรียนและปฏิทินงานทะเบียนวัดผล รายละเอียด 
    
    สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับกลุ่มเอกชน  ระดับ สพม.
    
   ขอความร่วมมือนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558  ตรวจสอบรายชื่อและติดต่อ
 ขอรับใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ฉบับใหม่ที่ห้องทะเบียน เนื่องจากมีการแก้ไขข้อมูล แก้ไข
 คะแนนโอเน็ตของนักเรียน 
 รายชื่อนักเรียน  
   
   ประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
 สถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
รายละเอียด
   
   ระเบียบโรงเรียนราษฎร์วิทยา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2557 รายละเอียด
   
ข้อบังคับของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) รายละเอียด
   

 

 

กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"

 ด้วยโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ได้จัดกำหนดให้มีการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล  โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี                        ด้วยสำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชนได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน “โครงการรักษ์ภาษาไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของกลุ่มเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ต่อไป โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังด้านคุณธรรมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

วิดีโอกิจกรรม

 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล โดย งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ในความหมายของ "การไหว้ครู" ก็คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้  เชิญคลิกเข้าไปชมวิดีโอ.พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี กิจกรรมกีฬาสี  ปี 2561   เชิญคลิกเข้าไปชมวิดีโอครับ กิจกรรมพี่ช่วยน้องเชิญเข้าไปคลิกชมวิดีโอเลยครับ

(คลิกตรงรูปนะ)Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
เลขที่ 226/4 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก      รหัสไปรษณีย์ 63110
เบอร์โทร :  055-531989 , 055-536195, 055-536165      โทรสาร :  055-536196
อีเมล : vichakarn.rw@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.ratwittaya.com
ติดต่อ Webmaster 0879432464...sombatkong123@gmail.com