dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletรูปบริเวณโรงเรียน
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletทำเนียบสภานักเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
รวมลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulletเรียนรู้อาเซียน
dot
ผลสอบต่างๆ
dot
dot
Download
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletคำสั่งปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2560
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู ปีการศึกษา 2560
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางเวรวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายต่างๆของโรงเรียน
   
  การเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาล 1
  ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น. รายละเอียด 
iconicon
   
   ประกาศแจ้งรับผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 และรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
  ภาคเรียนที่ 2/2560  รายละเอียด 
iconicon
   

ขอความร่วมมือนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558  ตรวจสอบรายชื่อและติดต่อ
    ขอรับใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ฉบับใหม่ที่ห้องทะเบียน เนื่องจากมีการแก้ไขข้อมูล แก้ไข
    คะแนนโอเน็ตของนักเรียน 
 
รายชื่อนักเรียน  

   

  ประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
 สถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
รายละเอียด

   
 ระเบียบโรงเรียนราษฎร์วิทยา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2557 รายละเอียด
   
 ข้อบังคับของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) รายละเอียด

 

 

กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 icon


กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่


กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2560


งานสายรัก สายใย สายใจราษฎร์วิทยา ครั้งที่ 14


กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่


วันพ่อแห่งชาติ ปี 2560
กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"(ภาษาจีน)


智民幼儿园棉签点梅花 古筝古韵浸润幼儿心


台湾代表团访问智民学校


中国资深语言学教授莅临参访智民学校


清迈大学孔子学院代表拜访泰北侨领庄丰隆博士
วิดีโอกิจกรรม


งานสายรัก สายใย สายใจราษฎร์วิทยา ครั้งที่ 14


กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561


ค่ายแฟนซี แผนกปฐมวัย


กิจกรรมคริสต์มาส ปี 2560
Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195