ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletรูปบริเวณโรงเรียน
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletทำเนียบสภานักเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
รวมลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulleti-student
dot
รายการผลสอบต่างๆ
dot
dot
Download
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2561
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางพูดคูณธรรม
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
bulletแบบบันทึกพูดคุณธรรม
bulletแบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน
bulletขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายต่างๆของโรงเรียน

 

  แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนร่วมแข่งขันรักษ์ภาษาไทย ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน ปี 2562
  รายละเอียด 
   
  แนวปฏิบัติการย้ายสถานศึกษาของนักเรียนและปฏิทินงานทะเบียนวัดผล รายละเอียด 
   
  สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับกลุ่มเอกชน  ระดับ สพม.
   
  ขอความร่วมมือนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558  ตรวจสอบรายชื่อและติดต่อ
  ขอรับใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ฉบับใหม่ที่ห้องทะเบียน เนื่องจากมีการแก้ไขข้อมูล แก้ไข
  คะแนนโอเน็ตของนักเรียน 
 
รายชื่อนักเรียน  
   
 ประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
 สถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
รายละเอียด
   
ระเบียบโรงเรียนราษฎร์วิทยา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2557 รายละเอียด
   
ข้อบังคับของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) รายละเอียด

 

 

กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"

 สถาบันขงจื่อ และสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)ที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานสืบสานวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561 ได้รับรางวัลดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนและประเทศจีน นางสาวกัญญาพัชร วงษ์วิจิตร 2.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนพู่กันจีน นายนคริทร์ ใจคำ 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดแนะนำเกี่ยวกับประเทศจีน ผู้ฝึกสอน คือ ครูณัฐพล มีเงิน กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาการมีระเบียบวินัยของนักเรียน ณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ขอต้อนรับที่ปรึกษาครูฝ่ายภาษาอังกฤษ ผอ.สคราญจิต ศริญญามาศ เข้ามาให้คำปรึกษาครูที่สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) กิจกรรม Merry Christmas  วิดีโอกิจกรรม

 กีฬาสีโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ปีการศึกษา 2561 

กิจกรรมเพิ่มเติม
More...

Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
เลขที่ 226/4 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก      รหัสไปรษณีย์ 63110
เบอร์โทร :  055-531989 , 055-536195, 055-536165      โทรสาร :  055-536196
อีเมล : vichakarn.rw@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.ratwittaya.com
ติดต่อ Webmaster 0879432464...sombatkong123@gmail.com