ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletผู้บริหารและคณะครู
bulletประวัติโรงเรียน
bullet การประเมินตนเองของสถานศึกษา
bulletอัลบัมรูป(Web Gallery)
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
bulletปรัชญา,อัตลักษณ์ ,เอกลักษณ์
bulletกลยุทธ์ของสถานศึกษา
bulletแผนผังบริเวณสถานศึกษา
bulletแผนพัฒนาสถานศึกษา
bulletผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletคู่มือครู นักเรียน ผู้ปกครอง
bulletคู่มือบริหารงานโรงเรียน
bulletข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
bulletคณะกรรมการเครือข่ายฯ
bulletเพลงประจำสถาบัน
bulletวารสารประชาสัมพันธ์
bulletที่อยู่ แผนที่ โรงเรียนและอาคารเรียน
dot
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulleti-student
dot
dot
dot
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2561
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางพูดคูณธรรม
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
bulletแบบบันทึกพูดคุณธรรม
bulletแบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน
bulletขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletแบบบันทึก plc
bulletแบบฟอร์มประชาสัมพันธ์
dot
dot
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 1)
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 2)
dot
dot
bulletคลังหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
dot
ข่าวสารทั่วไปอ่านวันละนิดจิตแจ่มใส

     
       
       

 **************************************************************************************************

 

    

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริหารงานภาษาจีน โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงกา “สะพานสู่ภาษาจีน” การประกวดสุนทรพจน์และความสามารถทางภาษาจีน รอบคัดเลือกโรงเรียนเอกชน ระดับภาคเหนือ ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนสิ่นหมิน จ.พิษณุโลก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) อ.แม่สอด จ.ตาก โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุง จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนกวงหมิงหัวเฉียว จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมในการแข่งขันทั้งหมด 13 คน ซึ่งทางโรงเรียนได้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งหมด 7 คน ได้รับรางวัล ดังนี้
- รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3 คน ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 คน ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 500 บาท
- รางวัลชมเชย จำนวน 2 คน ได้รับเกียรติบัตร
ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนที่เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคเหนือมีจำนวน 4 คนได้แก่
1. นางสาวตติยา เสรีชัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. นายณัฐนนท์ เรืองน้อย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. นายธนวันต์ แซ่โอ้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
4. นางสาวณัฐิดา แซ่เล็ก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ซึ่งนักเรียนดังกล่าวได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์และความสามารถภาษาจีนสำหรับโรงเรียนเอกชน ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่10-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ ต่อไป
     
     

 

  

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) โดยฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายวิชาการ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เปิดโอกาศให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ และเกื้อกูลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระของหลักสูตร

 

     

 

  

นางสาวจินห์ณภัค    มณีศร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)  
สอบได้ในโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ  ระยะ  1  ปี  รุ่นที่  57  (พ.ศ.  2561 – 2562)

 ประเภททุนทั่วไป  และได้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2561  ถึงวันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562

ที่ผ่านมา  สำหรับที่มาที่ไปของโครงการนี้คือ  มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ หรือที่รู้จักในนาม “เอเอฟเอส ประเทศไทย” ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดี และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติและเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆด้านได้อย่างมีความสุขทั้งนี้เยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณสมบัติ และความสามารถ เหมาะสมตามเกณฑ์ และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอ...นางสาวจินห์ณภัค    มณีศร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)  สอบได้ในโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ  ระยะ  1  ปี  รุ่นที่  57  (พ.ศ.  2561 – 2562)  ประเภททุนทั่วไป  และได้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2561  ถึงวันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 ที่ผ่านมา  สำหรับที่มาที่ไปของโครงการนี้คือ  มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ หรือที่รู้จักในนาม “เอเอฟเอส ประเทศไทย” ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 50 ประเทศจัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดี และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติและเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคลตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆด้านได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณสมบัติ และความสามารถ เหมาะสมตามเกณฑ์ และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา 

ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1. ประเภททุนทั่วไป 
     คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิ ร่วมกับการสมทบทุนบางส่วนจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง 
2. ประเภททุนของหน่วยงานเอกชน (Corporate Scholarship Program) หรือ CSP 
     คือ ทุนสนับสนุนการศึกษา จากบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของโครงการ
 และยินดีสนับสนุนให้เยาวชนที่เป็นบุตร หรือธิดาของพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ตามคุณสมบัติที่เจ้าของทุนระบุ 
3. ประเภททุนมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เต็มจำนวน (AFS Thailand Full Scholarship) หรือ 
ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
     คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเต็มจำนวน เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีเงินเดือน/รายได้ต่อเดือน รวมกันไม่เกิน 25,000 บาทเท่านั้น) 
โดยผู้รับทุนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80 และไม่มีผลการเรียนติด 0, ร และ มส 
4. ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study) 
หรือ KLYES 
     คือ ทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้แก่นักเรียนไทย-มุสลิม โดยต้องมีเกรดเฉลี่ยภาคเรียนสุดท้าย (GPA) 
ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต่ำกว่า 3.00 (โดยมีผลการเรียนทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3
 ซึ่งจะดูผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปีปัจจุบัน) และต้องไม่มีผลการเรียนติด 0,ร,มผ และ มส

 **************************************************************************************************

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 (Self - Assessment Report : SAR) ฉบับจริงระดับประถม-มัธยม   รายละเอียด 

   

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 (Self - Assessment Report : SAR) ฉบับจริงระดับปฐมวัย          รายละเอียด

   
   ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562              คลิกดูรายละเอียด
   
ตารางเนื้อหาข้อสอบกลางภาค   ปีการศึกษา  2562              คลิกดูรายละเอียด
   
   แนวปฏิบัติการย้ายสถานศึกษาของนักเรียนและปฏิทินงานทะเบียนวัดผล รายละเอียด 
    
   ขอความร่วมมือนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558  ตรวจสอบรายชื่อและติดต่อ
 ขอรับใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ฉบับใหม่ที่ห้องทะเบียน เนื่องจากมีการแก้ไขข้อมูล แก้ไข
 คะแนนโอเน็ตของนักเรียน 
 รายชื่อนักเรียน  

 **************************************************************************************************

 

  

- รายงานผลการประเมินตนเอง

  ของสถานศึกษา   sar ประถม - มัธยม       โปรดคลิกเพื่อดูรายละเอียด

- รายงานผลการประเมินตนเอง

 ของสถานศึกษา   sar ปฐมวัย        โปรดคลิกเพื่อดูรายละเอียด

นายมนัส    ดงห้วยม่วง 

 นโยบายและแผน 

   
   

นางระพิรัตน์  มงคลจุฑาเศรษฐ

  บริหารงานวิชาการ

   
   

นายทองสุข  มูลตรีสา

  บริหารงานทั่วไป

   
  - เอกสารการเบิกค่ารักษาบุตร          คลิก

นางสมานใจ   อ้ายจุ้ม

 บริหารงบประมาณ

   
   - แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์          คลิกเพื่อโหลดแบบฟอร์ม

นางประไพ    พันธุ์ดี

  บริหารงานบุคคล

   

 *************************************************************************************************

กลับสู่ด้านบน

กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"

 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาอัลบั้มกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

 ด้วยโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานกิจการนักเรียน ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยและเข้าวัดฟังธรรม รักษาศีล บำเพ็ญภาวนาและเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและจะเป็นแบบแผนให้ถูกต้องต่อไป โดยกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ แม่ซอดน่าด่าน (วัดเงี้ยวหลวง) ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก


 สุนทรภู่เป็นครูต้นแบบด้านการแต่งคำประพันธ์และกลอนบทละคร ซึ่งท่านได้สรรสร้างผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งด้านวรรณคดีของไทย กลอนนิราศ และนิทานพื้นบ้านอีกมากมาย วันที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ในความอุปถัมภ์ของแม่สอด

มูลนิธิสามัคคีการกุศล ได้รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก


 ด้วยโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ได้จัดกำหนดให้มีการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล  โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี                        วิดีโอกิจกรรม

 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)แผนกปฐมวัยได้จัดกิจกรรมการเล่านิทานในกิจกรรมตอนเช้า ทุกวันเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียนและคณะครู กิจกรรม วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติและวันต่อต้านยาเสพติดโลก ด้วยในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่ และวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งทั้งสองวันถือว่ามีความสำคัญต่อคนไทยเป็นอย่างมาก สุนทรภู่เป็นครูต้นแบบด้านการแต่งคำประพันธ์และกลอนบทละคร โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล โดย งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ในความหมายของ "การไหว้ครู" ก็คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้  เชิญคลิกเข้าไปชมวิดีโอ.พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีผลงานนักเรียน

 สภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

More...

 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ที่เป็นตัวแทนได้ทำการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 10 ตันภายในบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารกาญจนาภิเษกแผนกปฐมวัย

More...

 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) จัดกิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติดให้กับนักเรียนเพื่่อเป็นการส่งเสริมด้านกีฬาและความสามัคคีในหมู่คณะในวันที่ 26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

More...

Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
เลขที่ 226/4 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก      รหัสไปรษณีย์ 63110
เบอร์โทร :  055-531989 , 055-536195, 055-536165      โทรสาร :  055-536196
อีเมล : vichakarn.rw@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.ratwittaya.com
ติดต่อ Webmaster 0879432464...sombatkong123@gmail.com