ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก มอบขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู และบุคลากรภายใน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletผู้บริหารและคณะครู
bulletประวัติโรงเรียน
bullet การประเมินตนเองของสถานศึกษา
bulletอัลบัมรูป(Web Gallery)
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
bulletปรัชญา,อัตลักษณ์ ,เอกลักษณ์
bulletกลยุทธ์ของสถานศึกษา
bulletแผนผังบริเวณสถานศึกษา
bulletแผนพัฒนาสถานศึกษา
bulletผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletคู่มือครู นักเรียน ผู้ปกครอง
bulletคู่มือบริหารงานโรงเรียน
bulletข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
bulletคณะกรรมการเครือข่ายฯ
bulletเพลงประจำสถาบัน
bulletวารสารประชาสัมพันธ์
bulletที่อยู่ แผนที่ โรงเรียนและอาคารเรียน
dot
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulleti-student
dot
dot
dot
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2561
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางพูดคูณธรรม
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
bulletแบบบันทึกพูดคุณธรรม
bulletแบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน
bulletขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletแบบบันทึก plc
bulletแบบฟอร์มประชาสัมพันธ์
dot
dot
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 1)
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 2)
dot
dot
bulletคลังหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
dot
มอบขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู และบุคลากรภายใน

 ด้วยโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ได้จัดกำหนดให้มีการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ และเป็นประจำทุกปีการศึกษาที่คณะผู้บริหารของสถานศึกษาจะมอบขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู และบุคลากรภายใน โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ปณิธิ ตั้งผาติ นายกสภาบริหารการศึกษาของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล และตำแหน่งประธานโรงเรียนได้ให้เกียรติมามอบขวัญและกำลังใจ โดยในการนี้รางวัลที่มอบมีดังนี้

1. คณะครูที่ครบรอบวันเกิดในเดือนพฤษภาคม จำนวน 13 คน
2. คณะครูที่มีอายุงาน 5 – 9 ปี จำนวน 24 คน
3. คณะครูที่มีอายุงาน 10 – 14 ปี จำนวน19 คน
4. คณะครูที่มีอายุงาน 15 – 19 ปี จำนวน 11 คน
5. คณะครูที่มีอายุงาน 20 -24 ปี จำนวน 8 คน
6. คณะครูที่มีอายุงาน 25 – 29 ปี จำนวน 2 คน 
7. คณะครูที่มีอายุงาน 30 ปีขึ้นไป จำนวน 1 คน
8. คนงานนักการที่มีอายุงาน 5 ปี ขึ้นไป จำนวน 3 คน
9. มอบรางวัลคณะครูที่นักเรียนมีผลงานการสอบ NT ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับชาติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 คน
10. มอบรางวัลคณะครูที่นักเรียนมีผลงานการสอบ O-NET ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับชาติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 คน
11. มอบรางวัลคณะครูที่นักเรียนมีผลงานการสอบ O-NET ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 คน
12. มอบรางวัลคณะครูที่นักเรียนมีผลงานการสอบ O-NET ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน
13. รางวัลคณะครูผู้ปฏิบัติงานโดยไม่มีประวัติการป่วย ลา และ ขาด จำนวน 4 คนคือ
1. นางสาวนารี สีทา
2. นางสาวสมใจ อุปกุล
3. นางสาวศิริยาพา จิติปานะ
4. นางจิรพร สิงห์แหลม
14. รางวัล ครูดีในดวงใจ จากการเลือกของนักเรียน จำนวน 4 คน คือ
1. ระดับมัธยมศึกษา นายธงชัย ล้านคำ
2. ระดับประถมศึกษา นางสาวปัถยา ธรรมแงะ
3. ระดับปฐมวัย นางสาวกาญจนา ชมพู
4. ฝ่ายภาษาจีน Miss XieXingjing
ขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลทุกท่าน และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป

 
กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"
Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
เลขที่ 226/4 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก      รหัสไปรษณีย์ 63110
เบอร์โทร :  055-531989 , 055-536195, 055.536165      โทรสาร :  055-536196
อีเมล : vichakarn.rw@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.ratwittaya.com