ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2562
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางพูดคูณธรรม
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
bulletแบบบันทึกพูดคุณธรรม
bulletแบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน
bulletขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
dot
dot
bulletเว็บไซต์ครูกังวาน
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 1)
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 2)
dot
dot
bulletคลังหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
dot
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

การแสดงพิธีเปิด    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

Science Show โชว์การทดลองทางวิทยาศาสตร์       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

กิจกรรมฐานการเรียนรู้

ซุ้มสมุนไพร

ซุ้มของเล่นวิทยาศาสตร์

ซุ้มการทดลอง  ๑๐ การทดลอง

ซุ้มระบบนิเวศ

ซุ้มสมุทรศาสตร์

ซุ้มสมุทรศาสตร์

ซุ้มโลกและดาราศาสตร์

ซุ้มดนตรีสากล

นิทรรศการ / สัปดาห์ห้องสมุด

 

กิจกรรม

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

สถานที่/เวลา

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

. - .

 

ตัวแทนห้องละ ๒ คน

ห้องโสตฯ   ชั้น ๔

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

แข่งขันวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คาบ ๘

 

ระบายสีจากภาพ

. - .

 

นักเรียนทุกคน

ห้องเรียน วันอังคาร ที่  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คาบ ๑

 

วาดภาพระบายสี

. - .

 

นักเรียนทุกคน

ดำเนินการแข่งขันในคาบเรียนของครูผู้สอน

 

วาดภาพระบายสี

. - .

 

ตัวแทนห้องละ ๑ คน

ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น ๑

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

แข่งขัน  วันพุธ ที่ ๓๑กรกฎาคม ๒๕๖๒

คาบ ๗

 (ให้นักเรียนจัดเตรียมสี และกระดาษมาเอง)

เขียนเรื่องจากภาพ

..

 

ตัวแทนห้องละ ๒ คน

ห้องโสตฯ   ชั้น ๔

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

แข่งขัน วันพฤหัสบดี ที่ ๑สิงหาคม ๒๕๖๒

คาบ ๘

 

เขียนเรียงความ

.

 

ตัวแทนห้องละ ๒ คน

ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น ๑

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

แข่งขัน วันพฤหัสบดี  ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

คาบ ๗ -

 

แต่งคำขวัญวันวิทยาศาสตร์

..

 

ตัวแทนห้องละ ๒ คน

ห้องประชุม  ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

แข่งขันในวันศุกร์ ที่  ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

คาบที่  ๘
ประกาศโรงเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบ article
กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ป.2Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
เลขที่ 226/4 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก      รหัสไปรษณีย์ 63110
เบอร์โทร :  055-531989 , 055-536195, 055.536165      โทรสาร :  055-536196
อีเมล : vichakarn.rw@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.ratwittaya.com