ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก คำขวัญปรัชญาโรงเรียน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletผู้บริหารและคณะครู
bulletประวัติโรงเรียน
bullet การประเมินตนเองของสถานศึกษา
bulletอัลบัมรูป(Web Gallery)
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
bulletปรัชญา,อัตลักษณ์ ,เอกลักษณ์
bulletกลยุทธ์ของสถานศึกษา
bulletแผนผังบริเวณสถานศึกษา
bulletแผนพัฒนาสถานศึกษา
bulletผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletคู่มือครู นักเรียน ผู้ปกครอง
bulletคู่มือบริหารงานโรงเรียน
bulletข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
bulletคณะกรรมการเครือข่ายฯ
bulletเพลงประจำสถาบัน
bulletวารสารประชาสัมพันธ์
bulletที่อยู่ แผนที่ โรงเรียนและอาคารเรียน
dot
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulleti-student
dot
dot
dot
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2561
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางพูดคูณธรรม
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
bulletแบบบันทึกพูดคุณธรรม
bulletแบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน
bulletขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletแบบบันทึก plc
bulletแบบฟอร์มประชาสัมพันธ์
dot
dot
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 1)
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 2)
dot
dot
bulletคลังหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
dot
คำขวัญปรัชญาโรงเรียน article

 

 โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) แม่สอด
 

สถานที่ตั้ง
                โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) แม่สอด 226/4 ถนนศรีพานิช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 

โทรศัพท์     055-531989 

 

โทรสาร       055-536196

 

สังกัด         สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล

 

 

 

ตราประจำโรงเรียน

 

ความหมาย

 

 

ร.ว.  หมายถึง  อักษรย่อของชื่อโรงเรียน
ช่อมะกอก หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ
คทาคบเพลิง หมายถึง  สิ่งที่นำทางแห่งแสงสว่าง
เปลวไฟ  หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน

 

     นตฺถิ    ปญฺญา    สมาอาภา
     ความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคำขวัญของโรงเรียน
     ความรู้ดี มีทักษะ จริยะเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย
   
ความรู้ดี นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ครบ ๘กลุ่มสาระ
 
ที่กำหนดทั้งความรู้ด้านเนื้อหา และทักษะกระบวนการ ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการคิด 
 
การหาเหตุผลตามควรแก่ระดับชั้นรู้วิธีศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง อย่างมีระบบเต็มตามศักยภาพของตนมีทักษะนักเรียนมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
   
มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
   
จริยะเด่น 
 
นักเรียนมีจริยธรรม ประพฤติดี มีมารยาทตามประเพณีที่ดีงามของไทย 
 
พูดจาสุภาพอ่อนโยน   มีจิตใจดีงาม มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
   
เน้นคุณธรรม 
 
นักเรียนมีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ขยันหมั่นเพียร อดทนอดกลั้น อดออม
 
ประหยัด   มัธยัสถ์   มีความรับผิดชอบ   มีระเบียบวินัย   เสียสละเพื่อส่วนรวม
   
นำประชาธิปไตย
นักเรียนมีจิตสำนึกระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาสิทธิและหน้าที่ เคารพกติกา กฎหมายกเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพมติเสียงส่วนใหญ่ส่งเสริมสนับสนุน การเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
   
อักษรย่อ
อักษรย่อประจำโรงเรียนคือ ร.ว.
   
สีประจำโรงเรียน
สีฟ้า สีชมพู
 
สีฟ้า    หมายถึง   ความยิ่งใหญ่  ความกว้างใหญ่ไพศาล 
                      ความสว่างไสว และความบริสุทธิ์
 
สีชมพู  หมายถึง   ความรัก ความอ่อนหวาน ความสุภาพอ่อนโยน 
                      และความยินดี
                      

 
คำขวัญ ปรัชญาโรงเรียน
Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
เลขที่ 226/4 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก      รหัสไปรษณีย์ 63110
เบอร์โทร :  055-531989 , 055-536195, 055.536165      โทรสาร :  055-536196
อีเมล : vichakarn.rw@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.ratwittaya.com