dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletรูปบริเวณโรงเรียน
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletทำเนียบสภานักเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
รวมลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulletเรียนรู้อาเซียน
dot
ผลสอบต่างๆ
dot
dot
Download
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลางานคณะครู
bulletใบเปลี่ยนเวรคณะครู
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletรูปแบบการเขียนแผนการสอน
bulletตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ
ประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ article

 

โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ได้ดำเนินการในเรื่องโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดทักษะการที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและยั่งยืน นับเป็นโอกาสที่จะพัฒนานโยบาย ระเบียบและโครงสร้างการส่งเสริมสุขภาพเรื่องที่โรงเรียนและชุมชนสามารถดำเนินการร่วมกัน การทำงานเป็นทีม โดยมีผู้นำที่เข้มแข็งทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตกลงกันให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐภายใต้การผสมผสานแนวคิดการพัฒนาด้านการศึกษาและด้านสุขภาพไปพร้อม ๆ กัน
                ในปีการศึกษา 2553 ทางสาธารณสุขอำเภอแม่สอด และคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอำเภอแม่สอด จะดำเนินการประเมินสถานศึกษาในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 08.30 12.00 น.
 
 
     

 
กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"
Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195