ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletรูปบริเวณโรงเรียน
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletทำเนียบสภานักเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
รวมลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulleti-student
dot
ผลสอบต่างๆ
dot
dot
Download
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2561
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางพูดคูณธรรม
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
bulletแบบบันทึกพูดคุณธรรม
bulletแบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน
bulletขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ประชุมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) article

             เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)ได้มีการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ ห้องประชุมแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวาระที่สำคัญคือ การรายงานผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2553 ,รายงานภาวะทางการเงินของชมรมฯ รวมทั้งเป็นการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทางโรงเรียนและชมรม
             ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณธนชาติ กุลโรจน์วิจิตร ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการท่านอื่นๆ และในการประชุมดังกล่าวได้มีมติในการสนับสนุนด้านงบประมาณให้แก่โรงเรียนดังนี้

1.จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด  100,000 บาท
2.จัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  100,000 บาท
3.ตัดเย็บชุดดุริยางค์โรงเรียน  45,000 บาท
4.กิจกรรมเข้าค่ายดุริยางค์ช่วงปิดเรียน  30,000 บาท
5.จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอลงานโสตทัศนูปกรณ์ 25,000 บาท
6.ปรับปรุงภูมิทัศน์และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง แผนกปฐมวัย 50,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 
350,000 บาท

 สรุปยอดรายรับชมรมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ประจำปีการศึกษา 2554
ยอดยกมา ปีการศึกษา 2553 477,891.73 บาท
ยอดรายรับ ปีการศึกษา 2554 139,606.55 บาท
ยอดเงิน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2554 617,498.28 บาท

             และการมีมติให้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สายใยรักครั้งที่ 2 ในวันปิดภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักเรียนแผนกปฐมวัยด้วย ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

 
กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"
Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195