dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletรูปบริเวณโรงเรียน
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletทำเนียบสภานักเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
รวมลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulletเรียนรู้อาเซียน
dot
ผลสอบต่างๆ
dot
dot
Download
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletคำสั่งปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2560
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู ปีการศึกษา 2560
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางเวรวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
แข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “ต้านยาเสพติด ปกครองวินัย คัพ (ภายในโรงเรียน) ครั้งที่ ๑ “ ประจำปี ๒๕๕๔ article

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “ต้านยาเสพติด ปกครองวินัย คัพ (ภายในโรงเรียน)  
ครั้งที่ ๑ “ ประจำปี ๒๕๕๔

******************************************
        ด้วยทางโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) โดยฝ่ายบริหารงานบุคคล ร่วมกับงานปกครองวินัยนักเรียน ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “ต้านยาเสพติด ปกครองวินัย คัพ ครั้งที่ ๑ “  ประจำปี ๒๕๕๔ขึ้นในระหว่างวันที่ ๔   พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ และกระตุ้นให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความตื่นตัวในการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่องและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขทั้งมวล
 
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"
Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195