dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletรูปบริเวณโรงเรียน
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletทำเนียบสภานักเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
รวมลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulletเรียนรู้อาเซียน
dot
ผลสอบต่างๆ
dot
dot
Download
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletคำสั่งปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2560
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู ปีการศึกษา 2560
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางเวรวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
โบนัสครู 10 ปี article

        ตลอดระยะเวลา 10 ปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ได้มีการพัฒนาในหลายด้าน จนเป็นที่ประจักษ์และชุมชนให้การยอมรับในด้านของการพัฒนาของสถานศึกษา โดยเฉพาะในด้านการจัดการศึกษา ซึ่งทางสถานศึกษาได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหาร และการจัดการให้ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษาก็ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของทางสถานศึกษาโดยตลอด และให้การสนับสนุนทุกด้านมาด้วยดี
                ในการเปลี่ยนแปลง หรือในเส้นทางของการพัฒนา ทางโรงเรียนโดยฝ่ายบริหารสถานศึกษาได้มองเห็นสิ่งที่เป็นฟันเฟืองที่สำคัญของการพัฒนาครั้งนี้ นั่นคือ บุคลากรครูในทุกฝ่ายนั่นเอง หากบุคลากรของทางโรงเรียนไม่มีความรู้สึกว่าองค์กรของตนเองเป็นบ้านหลังที่ 2 หรือเป็นสิ่งที่ทำให้ตนเองมีความก้าวหน้าแล้ว ความทุ่มเท หรือความเสียสละที่ทุกคนมีให้กับองค์กรนั้นก็คงไม่เกิดขึ้น ดังนั้นในตลอดเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมา แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล โดยสภาบริหารการศึกษาจึงได้เพิ่มเติมและเสริมกำลังใจแก่บุคลากรในการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้บุคลากร โดยการพิจารณาเงินโบนัสให้แก่บุคลากรที่ทุ่มเททุกสิ่งให้แก่องค์กร โดยพิจารณาจากจำนวนปีที่ทำการเป็นหลัก โดยเริ่มที่ผู้ทำงาน 10,15,20,25,30 และหรือมากกว่าขึ้นไป ในปีการศึกษา 2555 นี้ ทางสถานศึกษาได้มีการให้โบนัสแก่บุคลากรดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นายณรงค์ จันทรางกูล 12 ปี   2. นางจุไรพร ช่างสมบุญ 32 ปี
3. นางวัลภา จิรกุลธรวณิช 23 ปี   4. นางสมใจ กอบฝั้น 23 ปี
5. นายทองสุข มูลตรีสา 22 ปี   6. นางสาวพรรทิพา บางทิพย์ 18 ปี
7. นางกฤติยา สายสุภาเทพ 18 ปี   8. นางจันทร์ทิพย์ อินต๊ะ 17 ปี
9. นางสาวนารี สีทา 17 ปี   10. นายกังวาน สิทธิมา 17 ปี
11. นางอมรรัตน์ ช่างสมบุญ 17 ปี   12. นางสาวรมย์รวินท์ วรรณหนอง 17 ปี
13. นางดวงทิพย์ ศรีจันทร์ 17 ปี   14. นางณัฐกานต์ กรแก้ว 15 ปี
15. นางสุพัตรา จุฑาเศรษฐ 15 ปี   16. นางพัชรียา แก้วประดิษฐ์ 15 ปี
17. นายมนัส ดงห้วยม่วง 14 ปี   18. นางพรรณี แหงมงาม 14 ปี
19. นางสุมิตรา สิทธิมา 14 ปี   20. นางระเบียบ ฝ่ายคำตา 12 ปี
21. นางสาวญาณินี ดีหล่อง 12 ปี   22. นางสาวสีออน ตาเรือนสอน 11 ปี
23. นางพรทิพย์ ภู่เพ็ง 11 ปี   24. นางสมานใจ อ้ายจุ้ม 10 ปี
25. นางสาวสิริพรรณ หลวงมูล 10 ปี      
                    
                   
            
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 
กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"
Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195