dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletรูปบริเวณโรงเรียน
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletทำเนียบสภานักเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
รวมลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulletเรียนรู้อาเซียน
dot
ผลสอบต่างๆ
dot
dot
Download
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2561
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางพูดคูณธรรม
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
bulletแบบบันทึกพูดคุณธรรม
bulletแบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน
โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปีการศึกษา 2554

         โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) โดยฝ่ายบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนเด็กดี (V – Star) ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก เข้าร่วมประเมินมาตรฐานศีลธรรมในกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี (V – Star) ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 6 เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2555 ณ วัดธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กิจกรรมได้ดำเนินสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้แจ้งผลการประเมินมาตรฐานศีลธรรมของนักเรียนดังนี้
         1) รางวัลระดับดีเยี่ยม (Gold V – Star) 6 รางวัล
                                     1. เด็กหญิงศุภวรรณ          
                                     2. เด็กหญิงเปรมิกา ทองอินทร์          
                            3. เด็กหญิงออง แซ่ซ้ง
          
                            4. เด็กชายธราเทพ เรือนแก้ว
          
                            5. เด็กหญิงบุญญาพร สุภีกิตย์
          
                            6. เด็กหญิงเขมิสรา แสนหาญ

         2) รางวัลระดับดี (V – Star) 5 รางวัล          
                            1. เด็กหญิงณัฐกานต์ นายอง
          
                            2. เด็กหญิงธรรมสรณ์ ศรีอ่อง
          
                            3. เด็กหญิงดรุณี กิจทวีพาณิชกุล
          
                            4. เด็กหญิงโรชิดา เจียรศิริสมบูรณ์
          
                            5. เด็กชายหลีกวนมิน

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 
กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"
Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195