dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletรูปบริเวณโรงเรียน
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletทำเนียบสภานักเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
รวมลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulletการวิจัยตลาดแรงงาน
dot
ผลสอบต่างๆ
dot
dot
Download
dot
bulletใบลางานคณะครู
bulletใบเปลี่ยนเวรคณะครู
bulletใบสมัครงาน
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

            "....ยาเสพติดนี่มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่าง โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งราชการ ตำรวจ โดยโรงพยาบาล โดยคน เอกชนต่าง ๆ เดือดร้อนหมด และสิ้นเปลือง คนทั่วประเทศก็สิ้นเปลือง แทนที่จะมีเงินทอง มีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่ต้องมาปราบปราม ยาเสพติด มัวแต่ต้องเสียเงินค่าดูแลรักษาทั้งผู้เสพยา ผู้เป็นคนเดือดร้อนอย่างนี้ก็เสียทั้งเงินและเสียทั้งชื่อเสียง....." พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิตาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2545
            เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก ประเทศต่าง ๆ จึงได้พยายามร่วมมือกันเพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด โดยในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง วันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น"วันต่อต้านยาเสพติดโลก"              
            ทั้งนี้ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยเหตุที่กำหนดวันที่นี้เพื่อเป็นที่ระลึกแก่การถอนสัมปทานการค้าฝิ่นโดยนายอำเภอ หลิน เจ๋อสวี ตำบลหู่เหมิน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ก่อนสงครามฝิ่นครั้งแรก 
วันต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทย
            สำหรับประเทศไทยก็ได้เผชิญกับปัญหา "ยาเสพติด" มาเป็นเวลานาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลได้จัดตั้ง "คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ" ใช้ชื่อย่อว่า กปส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ
            ต่อมาในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่ายเดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519
            ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยก็ได้ดำเนินไปอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบที่ดีขึ้น พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มี "คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด" หรือเรียกชื่อย่อว่า ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรม กรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
            สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศมาโดยตลอด และได้นำมติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา
วันต่อต้านยาเสพติด 2555
             
            เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ ตลอดปี 2555 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ หรือ ศพส. จึงให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ประจำปี 2555 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2555
“พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี”
 
            โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) โดยงานปกครองวินัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณรอบตลาดสด อำเภอแม่สอด โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม......
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"

กิจกรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
บาสเกตบอล รวมพลัง สามัคคี
งานสายรัก สายใย สายใจราษฎร์วิทยา ครั้งที่ 11
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ปีการศึกษา 2557
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "กีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2"
ค่ายปรับพื้นฐานวงโยธวาทิต ปี 2557
ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า
วันพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2557
กิจกรรมลอยกระทง แผนกปฐมวัย
วันปิยมหาราช
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากร
กิจกรรมค่ายวิชาการ นักเรียนชั้น ป.3 - 4
ตัวแทนนักเรียน แข่งขันวิชาการระดับ สพป.ตาก เขต 2
กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 8
อบรมเทคนิคการสอนแบบโครงงานตามกลุ่มสาระของครูผู้สอน
กิจกรรมวันเยาวชน
ค่ายวิชาการ ระดับอนุบาล
กิจกรรมค่ายวิชาการ นักเรียนชั้น ป.1 - 2
กิจกรรมมารยาทงามตามแบบไทย
การแสดงวัฒนธรรมดนตรีจีน โดยคุณอู้หมิง
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2557
กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2557
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยพระธรรมทูต
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2557
กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2557
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปึการศึกษา 2557
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
รางวัลโบนัสครูปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
โครงการ ครูดีในดวงใจ
ครูดีตี่มิ้ง ประจำปีการศึกษา 2556
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
องค์กร เอาท์พัวร์มูฟเม้นท์ ( Outpour Movement ) จัดกิจกรรมที่โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูปฐมวัย
การอบรมวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2557
กิจกรรมปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร
กิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 1
กิจกรรมวันตรุษจีน
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
งานแสดงประจำปี “สายรัก สายใย สายใจ ราษฎร์วิทยา ครั้งที่ ๑๐”
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี
กีฬาสีโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
คณะครูและตัวแทนนักเรียนบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวา
กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมวันลอยกระทงแผนกปฐมวัย
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
กิจกรรมวันปิยมหาราช
กีฬาครูโรงเรียนเอกชน ปี 2556
กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 7
กิจกรรมวันเยาวชน
กิจกรรมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนกปฐมวัย
กิจกรรมการแข่งขันวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน
กิจกรรมเฉลิมฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556
โครงการทัศนศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เฉลิมพระเกียรติฯ 81 พรรษา มหาราชินี article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 56 article
ค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - จีน
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2556
งานอนามัยตรวจสุขภาพนักเรียน
อวยพรวันเกิดคุณชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
วิชาการเยี่ยมห้องเรียน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
ฝึกสอนแห่สิงโต
กิจกรรมทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สวดมนต์ประจำเดือน
ตรวจสุขภาพนักเรียน
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
ความภาคภูมิใจของ "ครูดีเด่น" โครงการคนดีตี่มิ้ง ปีการศึกษา 2555
รางวัล “ครูดีเด่น” ตามโครงการคนดีตี่มิ้ง ประจำปีการศึกษา 2555
รางวัลโบนัสครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
ผลงานทางวิชาการของคณะครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ปีการศึกษา 2555
วันสิ่งแวดล้อมโลก
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2556
เวทีประชาธิปไตย
การนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทยระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน
คณะครูทัศนศึกษาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556
งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับคณะครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
โครงการบวชเนกขัมมะภาวนาวิสาขบูชา
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
การอบรมสัมมนาทางวิชาการ "การนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนฯ"
การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
กิจกรรม "เปิดเทอมวันแรกในปีการศึกษา 2556"
กิจกรรม "รดน้ำขอพรผู้บริหารโรงเรียนราษฏร์วิทยา"
ปฐมนิเทศครูใหม่
ประชุมเตรียมความพร้อม
ลงทะเบียนนักเรียนปีการศึกษา 2556
กิจกรรม "พิธีรดน้ำขอพร"
กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมยุวบัณฑิต
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
การสอบประเมินขั้นคุณภาพขั้นพื้นฐาน NT
นิทรรศการศิลปะ "ต้นกล้าศิลปิน แต่งแต้มสีสัน ไปตามฝัน"
การบรรยายพิเศษ "สภาพเศรษฐกิจและธุรกิจเมืองแม่สอดและประเทศภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้"
ต้อนรับท่านกงสุลใหญ่แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่
สุขสันต์วันง่วนเซียว 2556
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "ราษฎร์ิวิทยาคัพ ครั้งที่ 4"
รางวัลเกียรติยศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
การแห่สิงโต ปี 56
กิจกรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัย
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อฯ
โรงพยาบาลแม่สอดมาให้ความรู้เรื่องเด็กอ้วน
งานเลี้ยงต้อนรับเทศกาลตรุษจีนประำจำปี 2556
ขอแสดงความยินดีกับประธานชมรมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคเหนือแห่งประเืทศไทย
โครงการ Pre O-net นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
โครงการอาหารเสริม (นม)
ด้วยความภูมิใจในองค์กร
สร้างขวัญและกำลังใจ
บริษัท Faber Castell มาสอนทักษะการระบายสี
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาในหัวข้อ "คนเก่งของฉัน"
ค่ายเตรียมความพร้อม O-net และ NT
กิจกรรมนันทนาการสังสรรค์ประจำปีัส่งท้ายปีเก่า
กิจกรรมคริสต์มาสและวันปีใหม่ประจำปีการศึกษา 2555
สายรัก สายใย สายใจราษฎร์วิทยา ครั้งที่ 9
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแีรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมกีฬาสีัโรงเรียนราษฏร์วิทยา (ตี่มิ๊ง)
กิจกรรมวันลอยกระทงอนุบาล
ทัศนศึกษาประเทศพม่า
กิจกรรมราชสดุดีรำลึก
ร่วมแสดงความยินดี คุณปณิธิ ตั้งผาติ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดแม่ซอดน่าด่าน
ประชุมผู้ปกครอง 2/2555
ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ม.4-5 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันปิยมหาราช
ประชุมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ
มหกรรมวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ อำเภอท่าสองยาง
กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 6
กีฬาสัมพันธ์ครูเอกชน ครั้งที่ 2
กิจกรรมวันเยาวชน
มหกรรมวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน
รับรางวัลโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
กิจกรรมค่ายวิชาการ ป.4 - 5
สอบ HSK
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
ค่ายวิชาการ ปฐมวัย article
ร่วมอวยพรวันเกิด article
สวดมนต์ประจำเดือน article
กิจกรรมค่ายวิชาการ ป.1 - 2
ประเมินศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ article
ตอบปัญหากฎหมาย วันรพี 7 สิงหาคม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ แผนกปฐมวัย
กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ
ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี article
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
รับรางวัล "ครูสอนดี"
อบรม “ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค”
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนกปฐมวัย
ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนเอกชน article
ฝึกซ้อมนักกีฬาแชร์บอล
การนิเทศภายใน article
ครูสอนดีตี้มิ้ง
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม article
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ทัศนศึกษาฯ ประเทศมาเลเซีย article
ค่ายสภานักเรียน article
วิกฤติภาวะโลกร้อน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ article
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
โครงการเรียนภาษาพม่า
จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี article
ประเมินสถานศึกษาภายนอกรอบ 3 article
ประชุมผู้ปกครอง 1/2555 article
O-Net & LAS ปีการศึกษา 2554 article
ครูดีตี่มิ้ง ประจำปีการศึกษา 2554
เวทีประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียน article
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก article
กิจกรรมวันวิสาขบูชา article
ร่วมแสดงความยินดี ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา
กิจกรรมปฐมนิเทศ article
โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปีการศึกษา 2554
โบนัสครู 10 ปี article
งานสัมมนาเปิดตัวโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรและการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้” ระดับปฐมวัย article
ประเมินความพร้อมห้องเรียน ตามโครงการห้องเรียนคุณภาพ สู่มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2555
รดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหาร article
ราษฎร์วิทยาคัพ ครั้งที่ 3
ขอแสดงความยินดีท่านสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ในโอกาสได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร article
ทัศนศึกษาเข้าค่ายฤดูร้อนมณฑลกว๋างสี เมืองหนานหนิง ประเทศจีน article
งานมอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2554
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันการศึกษาเอกชน 10 กุมภาพันธ์
รวมพลัง เด็กดี V - Star
ต้อนรับ พณ.กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่และงานแถลงข่าว article
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ article
เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้น ป.5 - 6 article
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 article
กิจกรรมวันตรุษจีน article
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 article
โครงการไวสดใสไร้สารเสพติด
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงินโรงเรียนเอกชน
ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน แผนกปฐมวัย
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ article
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ นครเจิ้นโจว มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ article
Big Cleaning Day article
กิจกรรมคริสต์มาสและวันปีใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 article
อบรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 17 article
ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 article
งาน "สายรัก สายใจ สายใย ราษฎร์วิทยา ครั้งที่ 8" article
โครงการภูมิปัญญาไทย ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท article
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
คณะครูและตัวแทนนักเรียนบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวา article
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน แผนกปฐมวัย ระดับจังหวัด article
กีฬาสีโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) article
วันวชิรวุธ 23 พฤศจิกายน 2554
ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ฯ article
วันพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2554 article
วันลอยกระทง แผนกปฐมวัย article
ทอดกฐิน V-STAR
ทัศนศึกษาเหมืองผาแดง
แข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “ต้านยาเสพติด ปกครองวินัย คัพ (ภายในโรงเรียน) ครั้งที่ ๑ “ ประจำปี ๒๕๕๔ article
แข่งขันมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเอกชน article
คณะครูรับอั่งเปาจาก 9 สมาคม article
ประกาศผลสอบนักเรียน article
อบรมหลักสูตร การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ฯลฯ article
วันปิยมหาราช article
ค่ายฝึกซ้อมวงดุริยางค์ article
อบรมสัมมนา เรื่อง การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Flip Album Pro 6 article
สนามสอบ TME
ทัศนศึกษาวัดโพธิคุณ นักเรียนชั้น ป.4 article
กีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดตาก article
คนดีตี่มิ้ง คนสร้างชื่อ article
โครงการ "พี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 5" article
การร่วมงานฉลองครบรอบ 62 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดเชียงใหม่ article
การเข้าร่วมการประชุมชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย article
ค่ายวิชาการ ระดับชั้น ป.3-4 article
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 article
ภาพบรรยากาศกิจกรรม วันเยาวชน
ค่ายวิชาการ แผนกปฐมวัย
อบรม "โครงการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เข้าค่ายวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
ประชุมผู้บริหารและครูพลศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อบรมเสริมความรู้คู่วินัย
ขอแสดงความยินดี
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.6
จิตอาสาพัฒนาวัด article
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอน article
สอบ HSK
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูธุรการ/การเงินโรงเรียนเอกชน
"ครูสอนดี"
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
รับมอบถุงบรรเทาทุกข์
นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2554
ประชุมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) article
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและชุมชน article
วันแม่แห่งชาติ (ปฐมวัย) article
วันแม่แห่งชาติ article
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนราษฏร์วิทยา (ตี่มิ้ง) บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 พรรษามหาราชินี
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนของครู article
บรรยากาศห้องปฏิบัติการทางภาษา(Sound Lab) article
บรรยากาศห้องสมุดโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) article
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน article
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนกปฐมวัย
แห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 article
งานทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ article
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ article
อบรมระเบียบวินัยนักเรียน article
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2554 article
กิจกรรม"สวดมนต์ประจำเดือน" วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 article
เดินรณรงค์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
กิจกรรม"ขัดวิมานแก้ว" นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 article
มอบเกียรติบัตร"กิจกรรมวันสุนทรภู่" วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 article
ภาพน้ำท่วมบริเวณโรงเรียน article
อบรม"โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในฯ" article
ภาพบรรยากาศ "การแสดงออเคสตร้า" ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP article
ไต้หวันทัศนศึกษาการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรม "วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด" วันที่ 23 มิถุนายน 2554(2)
ประมวลภาพกิจกรรม "วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด" article
กิจกรรม "วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด" วันที่ 23 มิถุนายน 2554 article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันไหว้ครู นักเรียนระดับอนุบาล 16 มิถุนายน 2554
วันไหว้ครู นักเรียนชั้น ป.1 - ม.4 16 มิถุนายน 2554
แถลงข่าว"การแสดงออเคสตร้าไทย - ไต้หวัน 2554"
กิจกรรมเวทีประชาธิปไตย 13 มิถุนายน 2554
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ
วันประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1
วันสิ่งแวดล้อมโลก 3 มิถุนายน 2554
ปฐมนิเทศครูใหม่
"คนดีตี่มิ้ง" article
ปฐมนิเทศนักเรียน 24 พฤษภาคม 2554 article
วันเปิดภาคเรียน 1/2554 article
พิธีมอบประกาศนียบัตร article
ยุวบัณฑิต article
ร่วมประชุมกับชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน article
ประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ article
งานเปิดอาคารเรียนโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย อ.เมือง จ. ขอนแก่น
กิจกรรมลูกเสือ article
"สายรัก สายใย สายใจ ราษฎร์วิทยา ครั้งที่ 7" article
แข่งขันทักษะทางวิชาการ จ.เชียงใหม่
งานวันคริสต์มาส'53 article
กิจกรรมกีฬาสี articleCopyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195