dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletรูปบริเวณโรงเรียน
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletทำเนียบสภานักเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
รวมลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulletเรียนรู้อาเซียน
dot
ผลสอบต่างๆ
dot
dot
Download
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลางานคณะครู
bulletใบเปลี่ยนเวรคณะครู
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletรูปแบบการเขียนแผนการสอน
bulletตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ
กิจกรรมวันสุนทรภู่ article

          ถ้าเอ่ยชื่อ "สุนทรภู่" เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง "พระอภัยมณี" จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม  หรือ มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์" หรือ เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย" และคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า "วันที่ 26 มิถุนายน" ของทุกปีคือ "วันสุนทรภู่" ซึ่งมักจะมีการจัดนิทรรศการ ประกวดแต่งคำกลอน เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึง
ผลงานของสุนทรภู่
          หนังสือบทกลอนของสุนทรภู่มีอยู่มาก เท่าที่ปรากฏเรื่องที่ยังมีฉบับอยู่ในปัจจุบันนี้คือ
ประเภทนิราศ 
          - นิราศเมืองแกลง (พ.ศ. 2349) - แต่งเมื่อหลังพ้นโทษจากคุก และเดินทางไปหาพ่อที่เมืองแกลง 
          - นิราศพระบาท (พ.ศ. 2350) - แต่งหลังจากกลับจากเมืองแกลง และต้องตามเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีในวันมาฆบูชา 
         
นิราศภูเขาทอง (ประมาณ พ.ศ. 2371) - แต่งโดยสมมุติว่า เณรหนูพัด เป็นผู้แต่งไปนมัสการพระเจดีย์ภูเขาทองที่จังหวัดอยุธยา 
          - นิราศสุพรรณ (ประมาณ พ.ศ. 2374) - แต่งเมื่อครั้งยังบวชอยู่ และไปค้นหายาอายุวัฒนะที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผลงานเรื่องเดียวของสุนทรภู่ที่แต่งเป็นโคลง 
          - นิราศวัดเจ้าฟ้า (ประมาณ พ.ศ. 2375) - แต่งเมื่อครั้งยังบวชอยู่ และไปค้นหายาอายุวัฒนะตามลายแทงที่วัดเจ้าฟ้าอากาศ (ไม่ปรากฏว่าที่จริงคือวัดใด) ที่จังหวัดอยุธยา 
          - นิราศอิเหนา (ไม่ปรากฏ, คาดว่าเป็นสมัยรัชกาลที่ 3) แต่งเป็นเนื้อเรื่องอิเหนารำพันถึงนางบุษบา 
          - รำพันพิลาป (พ.ศ. 2385) - แต่งเมื่อครั้งจำพรรษาอยู่ที่วัดเทพธิดาราม แล้วเกิดฝันร้ายว่าชะตาขาด จึงบันทึกความฝันพร้อมรำพันความอาภัพของตัวไว้เป็น "รำพันพิลาป" จากนั้นจึงลาสิกขาบท 
          - นิราศพระประธม (พ.ศ. 2385) –เชื่อว่าแต่งเมื่อหลังจากลาสิกขาบทและเข้ารับราชการในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปนมัสการพระประธมเจดีย์ (หรือพระปฐมเจดีย์) ที่เมืองนครชัยศรี 
          - นิราศเมืองเพชร (พ.ศ. 2388) - แต่งเมื่อเข้ารับราชการในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เชื่อว่าไปธุระราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง นิราศเรื่องนี้มีฉบับค้นพบเนื้อหาเพิ่มเติมซึ่ง อ.ล้อม เพ็งแก้ว เชื่อว่า บรรพบุรุษฝ่ายมารดาของสุนทรภู่เป็นชาวเมืองเพชร
ประเภทนิทาน
          เรื่องโคบุตร, เรื่องพระอภัยมณี, เรื่องพระไชยสุริยา, เรื่องลักษณวงศ์, เรื่องสิงหไกรภพ
ประเภทสุภาษิต
          - สวัสดิรักษา- คาดว่าประพันธ์ในสมัยรัชกาลที่ 2 ขณะเป็นพระอาจารย์ถวายอักษรแด่เจ้าฟ้าอาภรณ์
          - สุภาษิตสอนหญิง - เป็นหนึ่งในผลงานซึ่งยังเป็นที่เคลือบแคลงว่า สุนทรภู่เป็นผู้ประพันธ์จริงหรือไม่
          - เพลงยาวถวายโอวาท - คาดว่าประพันธ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ขณะเป็นพระอาจารย์ถวายอักษรแด่เจ้าฟ้ากลางและเจ้าฟ้าปิ๋ว
ประเภทบทละคร
          - เรื่องอภัยณุรา ซึ่งเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อถวายพระองค์เจ้าดวงประภา พระธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประเภทบทเสภา
          - เรื่องขุนช้างขุนแผน (ตอนกำเนิดพลายงาม)
          - เรื่องพระราชพงศาวดาร
ที่มาของวันสุนทรภู่
          องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกต่างๆ ทั่วโลก ด้วยการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก ในวาระครบรอบ 100 ปีขึ้นไป ประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลกให้ปรากฏแก่มวลสมาชิกทั่วโลก และเพื่อเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองร่วมกับประเทศที่มีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
          ในการนี้ รัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นผู้สืบค้นบรรพบุรุษไทยผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เพื่อให้ยูเนสโกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและได้ประกาศยกย่อง "สุนทรภู่" ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก โดยในวาระครบรอบ 200 ปีเกิด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2529 ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตและงานของสุนทรภู่ ให้แพร่หลายในหมู่เยาวชนและประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ทางรัฐบาลจึงได้กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น "วันสุนทรภู่" ซึ่งนับแต่นั้น เมื่อถึงวันสุนทรภู่ จะมีการจัดงานรำลึกถึงสุนทรภู่ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ที่พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ "วัดเทพธิดาราม" และ ที่จังหวัดระยอง และมีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่างๆ โดยทั่วไป 
          ทั้งนี้ ผลงานของสุนทรภู่ยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมาไม่ขาดสาย และมีการนำไปดัดแปลงเป็นสื่อต่างๆ เช่น หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์ เพลง รวมถึงละคร มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ไว้ที่ ตำบลบ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นบ้านเกิดของบิดาของสุนทรภู่ และเป็นกำเนิดผลงานนิราศเรื่องแรกของท่านคือ นิราศเมืองแกลง 

          โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) โดยฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555
ณ บริเวณห้องโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยในกิจกรรมในมีการประกวดตัวละครในวรรณคดี และร่วมกิจกรรมตามซุ้มเกมต่างๆ......

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
     

 
กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"

กิจกรรมการแข่งขันสุนทรพจน์ด้านภาษาจีนและการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 article
อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และนิทรรศการอาเซียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
การตรวจติดตามประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2558
ค่ายวิชาการ นักเรียนชั้น ป.4
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.3
ค่ายวิชาการ ชั้น ป.3
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านวิชาการ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2558
ค่ายวิชาการ นักเรียนชั้น ป.2
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.2
ค่ายภาวะผู้นำ ครั้งที่ 4
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.1
ค่ายวิชาการ นักเรียนชั้น ป.1
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
สพป.ตาก เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
บาสเกตบอล รวมพลัง สามัคคี
งานสายรัก สายใย สายใจราษฎร์วิทยา ครั้งที่ 11
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ปีการศึกษา 2557
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "กีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2"
ค่ายปรับพื้นฐานวงโยธวาทิต ปี 2557
ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า
วันพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2557
กิจกรรมลอยกระทง แผนกปฐมวัย
วันปิยมหาราช
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากร
กิจกรรมค่ายวิชาการ นักเรียนชั้น ป.3 - 4
ตัวแทนนักเรียน แข่งขันวิชาการระดับ สพป.ตาก เขต 2
กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 8
อบรมเทคนิคการสอนแบบโครงงานตามกลุ่มสาระของครูผู้สอน
กิจกรรมวันเยาวชน
ค่ายวิชาการ ระดับอนุบาล
กิจกรรมค่ายวิชาการ นักเรียนชั้น ป.1 - 2
กิจกรรมมารยาทงามตามแบบไทย
การแสดงวัฒนธรรมดนตรีจีน โดยคุณอู้หมิง
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2557
กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2557
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยพระธรรมทูต
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2557
กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2557
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปึการศึกษา 2557
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
รางวัลโบนัสครูปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
โครงการ ครูดีในดวงใจ
ครูดีตี่มิ้ง ประจำปีการศึกษา 2556
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
องค์กร เอาท์พัวร์มูฟเม้นท์ ( Outpour Movement ) จัดกิจกรรมที่โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูปฐมวัย
การอบรมวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2557
กิจกรรมปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร
กิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 1
กิจกรรมวันตรุษจีน
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
งานแสดงประจำปี “สายรัก สายใย สายใจ ราษฎร์วิทยา ครั้งที่ ๑๐”
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี
กีฬาสีโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
คณะครูและตัวแทนนักเรียนบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวา
กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมวันลอยกระทงแผนกปฐมวัย
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
กิจกรรมวันปิยมหาราช
กีฬาครูโรงเรียนเอกชน ปี 2556
กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 7
กิจกรรมวันเยาวชน
กิจกรรมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนกปฐมวัย
กิจกรรมการแข่งขันวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน
กิจกรรมเฉลิมฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556
โครงการทัศนศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เฉลิมพระเกียรติฯ 81 พรรษา มหาราชินี article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 56 article
ค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - จีน
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2556
งานอนามัยตรวจสุขภาพนักเรียน
อวยพรวันเกิดคุณชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
วิชาการเยี่ยมห้องเรียน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
ฝึกสอนแห่สิงโต
กิจกรรมทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สวดมนต์ประจำเดือน
ตรวจสุขภาพนักเรียน
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
ความภาคภูมิใจของ "ครูดีเด่น" โครงการคนดีตี่มิ้ง ปีการศึกษา 2555
รางวัล “ครูดีเด่น” ตามโครงการคนดีตี่มิ้ง ประจำปีการศึกษา 2555
รางวัลโบนัสครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
ผลงานทางวิชาการของคณะครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ปีการศึกษา 2555
วันสิ่งแวดล้อมโลก
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2556
เวทีประชาธิปไตย
การนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทยระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน
คณะครูทัศนศึกษาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556
งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับคณะครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
โครงการบวชเนกขัมมะภาวนาวิสาขบูชา
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
การอบรมสัมมนาทางวิชาการ "การนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนฯ"
การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
กิจกรรม "เปิดเทอมวันแรกในปีการศึกษา 2556"
กิจกรรม "รดน้ำขอพรผู้บริหารโรงเรียนราษฏร์วิทยา"
ปฐมนิเทศครูใหม่
ประชุมเตรียมความพร้อม
ลงทะเบียนนักเรียนปีการศึกษา 2556
กิจกรรม "พิธีรดน้ำขอพร"
กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมยุวบัณฑิต
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
การสอบประเมินขั้นคุณภาพขั้นพื้นฐาน NT
นิทรรศการศิลปะ "ต้นกล้าศิลปิน แต่งแต้มสีสัน ไปตามฝัน"
การบรรยายพิเศษ "สภาพเศรษฐกิจและธุรกิจเมืองแม่สอดและประเทศภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้"
ต้อนรับท่านกงสุลใหญ่แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่
สุขสันต์วันง่วนเซียว 2556
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "ราษฎร์ิวิทยาคัพ ครั้งที่ 4"
รางวัลเกียรติยศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
การแห่สิงโต ปี 56
กิจกรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัย
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อฯ
โรงพยาบาลแม่สอดมาให้ความรู้เรื่องเด็กอ้วน
งานเลี้ยงต้อนรับเทศกาลตรุษจีนประำจำปี 2556
ขอแสดงความยินดีกับประธานชมรมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคเหนือแห่งประเืทศไทย
โครงการ Pre O-net นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
โครงการอาหารเสริม (นม)
ด้วยความภูมิใจในองค์กร
สร้างขวัญและกำลังใจ
บริษัท Faber Castell มาสอนทักษะการระบายสี
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาในหัวข้อ "คนเก่งของฉัน"
ค่ายเตรียมความพร้อม O-net และ NT
กิจกรรมนันทนาการสังสรรค์ประจำปีัส่งท้ายปีเก่า
กิจกรรมคริสต์มาสและวันปีใหม่ประจำปีการศึกษา 2555
สายรัก สายใย สายใจราษฎร์วิทยา ครั้งที่ 9
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแีรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมกีฬาสีัโรงเรียนราษฏร์วิทยา (ตี่มิ๊ง)
กิจกรรมวันลอยกระทงอนุบาล
ทัศนศึกษาประเทศพม่า
กิจกรรมราชสดุดีรำลึก
ร่วมแสดงความยินดี คุณปณิธิ ตั้งผาติ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดแม่ซอดน่าด่าน
ประชุมผู้ปกครอง 2/2555
ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ม.4-5 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันปิยมหาราช
ประชุมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ
มหกรรมวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ อำเภอท่าสองยาง
กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 6
กีฬาสัมพันธ์ครูเอกชน ครั้งที่ 2
กิจกรรมวันเยาวชน
มหกรรมวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน
รับรางวัลโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
กิจกรรมค่ายวิชาการ ป.4 - 5
สอบ HSK
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
ค่ายวิชาการ ปฐมวัย article
ร่วมอวยพรวันเกิด article
สวดมนต์ประจำเดือน article
กิจกรรมค่ายวิชาการ ป.1 - 2
ประเมินศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ article
ตอบปัญหากฎหมาย วันรพี 7 สิงหาคม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ แผนกปฐมวัย
กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ
ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี article
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
รับรางวัล "ครูสอนดี"
อบรม “ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค”
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนกปฐมวัย
ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนเอกชน article
ฝึกซ้อมนักกีฬาแชร์บอล
การนิเทศภายใน article
ครูสอนดีตี้มิ้ง
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม article
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ทัศนศึกษาฯ ประเทศมาเลเซีย article
ค่ายสภานักเรียน article
วิกฤติภาวะโลกร้อน
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
โครงการเรียนภาษาพม่า
จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี article
ประเมินสถานศึกษาภายนอกรอบ 3 article
ประชุมผู้ปกครอง 1/2555 article
O-Net & LAS ปีการศึกษา 2554 article
ครูดีตี่มิ้ง ประจำปีการศึกษา 2554
เวทีประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียน article
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก article
กิจกรรมวันวิสาขบูชา article
ร่วมแสดงความยินดี ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา
กิจกรรมปฐมนิเทศ article
โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปีการศึกษา 2554
โบนัสครู 10 ปี article
งานสัมมนาเปิดตัวโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรและการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้” ระดับปฐมวัย article
ประเมินความพร้อมห้องเรียน ตามโครงการห้องเรียนคุณภาพ สู่มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2555
รดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหาร article
ราษฎร์วิทยาคัพ ครั้งที่ 3
ขอแสดงความยินดีท่านสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ในโอกาสได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร article
ทัศนศึกษาเข้าค่ายฤดูร้อนมณฑลกว๋างสี เมืองหนานหนิง ประเทศจีน article
งานมอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2554
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันการศึกษาเอกชน 10 กุมภาพันธ์
รวมพลัง เด็กดี V - Star
ต้อนรับ พณ.กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่และงานแถลงข่าว article
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ article
เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้น ป.5 - 6 article
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 article
กิจกรรมวันตรุษจีน article
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 article
โครงการไวสดใสไร้สารเสพติด
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงินโรงเรียนเอกชน
ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน แผนกปฐมวัย
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ article
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ นครเจิ้นโจว มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ article
Big Cleaning Day article
กิจกรรมคริสต์มาสและวันปีใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 article
อบรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 17 article
ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 article
งาน "สายรัก สายใจ สายใย ราษฎร์วิทยา ครั้งที่ 8" article
โครงการภูมิปัญญาไทย ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท article
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
คณะครูและตัวแทนนักเรียนบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวา article
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน แผนกปฐมวัย ระดับจังหวัด article
กีฬาสีโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) article
วันวชิรวุธ 23 พฤศจิกายน 2554
ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ฯ article
วันพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2554 article
วันลอยกระทง แผนกปฐมวัย article
ทอดกฐิน V-STAR
ทัศนศึกษาเหมืองผาแดง
แข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “ต้านยาเสพติด ปกครองวินัย คัพ (ภายในโรงเรียน) ครั้งที่ ๑ “ ประจำปี ๒๕๕๔ article
แข่งขันมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเอกชน article
คณะครูรับอั่งเปาจาก 9 สมาคม article
ประกาศผลสอบนักเรียน article
อบรมหลักสูตร การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ฯลฯ article
วันปิยมหาราช article
ค่ายฝึกซ้อมวงดุริยางค์ article
อบรมสัมมนา เรื่อง การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Flip Album Pro 6 article
สนามสอบ TME
ทัศนศึกษาวัดโพธิคุณ นักเรียนชั้น ป.4 article
กีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดตาก article
คนดีตี่มิ้ง คนสร้างชื่อ article
โครงการ "พี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 5" article
การร่วมงานฉลองครบรอบ 62 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดเชียงใหม่ article
การเข้าร่วมการประชุมชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย article
ค่ายวิชาการ ระดับชั้น ป.3-4 article
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 article
ภาพบรรยากาศกิจกรรม วันเยาวชน
ค่ายวิชาการ แผนกปฐมวัย
อบรม "โครงการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เข้าค่ายวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
ประชุมผู้บริหารและครูพลศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อบรมเสริมความรู้คู่วินัย
ขอแสดงความยินดี
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.6
จิตอาสาพัฒนาวัด article
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอน article
สอบ HSK
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูธุรการ/การเงินโรงเรียนเอกชน
"ครูสอนดี"
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
รับมอบถุงบรรเทาทุกข์
นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2554
ประชุมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) article
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและชุมชน article
วันแม่แห่งชาติ (ปฐมวัย) article
วันแม่แห่งชาติ article
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนราษฏร์วิทยา (ตี่มิ้ง) บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 พรรษามหาราชินี
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนของครู article
บรรยากาศห้องปฏิบัติการทางภาษา(Sound Lab) article
บรรยากาศห้องสมุดโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) article
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน article
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนกปฐมวัย
แห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 article
งานทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ article
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ article
อบรมระเบียบวินัยนักเรียน article
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2554 article
กิจกรรม"สวดมนต์ประจำเดือน" วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 article
เดินรณรงค์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
กิจกรรม"ขัดวิมานแก้ว" นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 article
มอบเกียรติบัตร"กิจกรรมวันสุนทรภู่" วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 article
ภาพน้ำท่วมบริเวณโรงเรียน article
อบรม"โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในฯ" article
ภาพบรรยากาศ "การแสดงออเคสตร้า" ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP article
ไต้หวันทัศนศึกษาการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรม "วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด" วันที่ 23 มิถุนายน 2554(2)
ประมวลภาพกิจกรรม "วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด" article
กิจกรรม "วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด" วันที่ 23 มิถุนายน 2554 article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันไหว้ครู นักเรียนระดับอนุบาล 16 มิถุนายน 2554
วันไหว้ครู นักเรียนชั้น ป.1 - ม.4 16 มิถุนายน 2554
แถลงข่าว"การแสดงออเคสตร้าไทย - ไต้หวัน 2554"
กิจกรรมเวทีประชาธิปไตย 13 มิถุนายน 2554
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ
วันประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1
วันสิ่งแวดล้อมโลก 3 มิถุนายน 2554
ปฐมนิเทศครูใหม่
"คนดีตี่มิ้ง" article
ปฐมนิเทศนักเรียน 24 พฤษภาคม 2554 article
วันเปิดภาคเรียน 1/2554 article
พิธีมอบประกาศนียบัตร article
ยุวบัณฑิต article
ร่วมประชุมกับชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน article
ประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ article
งานเปิดอาคารเรียนโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย อ.เมือง จ. ขอนแก่น
กิจกรรมลูกเสือ article
"สายรัก สายใย สายใจ ราษฎร์วิทยา ครั้งที่ 7" article
แข่งขันทักษะทางวิชาการ จ.เชียงใหม่
งานวันคริสต์มาส'53 article
กิจกรรมกีฬาสี articleCopyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195