ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีการศึกษา 2557
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletผู้บริหารและคณะครู
bulletประวัติโรงเรียน
bullet การประเมินตนเองของสถานศึกษา
bulletอัลบัมรูป(Web Gallery)
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
bulletปรัชญา,อัตลักษณ์ ,เอกลักษณ์
bulletกลยุทธ์ของสถานศึกษา
bulletแผนผังบริเวณสถานศึกษา
bulletแผนพัฒนาสถานศึกษา
bulletผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletคู่มือครู นักเรียน ผู้ปกครอง
bulletคู่มือบริหารงานโรงเรียน
bulletข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
bulletคณะกรรมการเครือข่ายฯ
bulletเพลงประจำสถาบัน
bulletวารสารประชาสัมพันธ์
bulletที่อยู่ แผนที่ โรงเรียนและอาคารเรียน
dot
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulleti-student
dot
dot
dot
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2561
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางพูดคูณธรรม
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
bulletแบบบันทึกพูดคุณธรรม
bulletแบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน
bulletขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletแบบบันทึก plc
bulletแบบฟอร์มประชาสัมพันธ์
dot
dot
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 1)
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 2)
dot
dot
bulletคลังหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
dot
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีการศึกษา 2557

 

 
วิดีโอกิจกรรม

กิจกรรมเล่านิทานปฐมวัย
กิจกรรม วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมไหว้ครูแผนกประถม-มัธยม
กิจกรรมไหว้ครู แผนกปฐมวัย
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
กีฬาสีโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมพี่ช่วยน้องครั้ง11
จิตอาสา
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
แข่งขันรักษ์ภาษาไทย กล่มโรงเรียนเอกชน 2561
งานสายรัก สายใย สายใจราษฎร์วิทยา ครั้งที่ 14
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561
ค่ายแฟนซี แผนกปฐมวัย
กิจกรรมคริสต์มาส ปี 2560
กิจกรรมกีฬาสี ปี 2560
ลอยกระทง ปี 2560
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน
เดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2559
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ปี 2559
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2557
กิจกรรมวันพ่อแห่งขาติ
กีฬาต้านยาเสพติด ฟุตบอล 7 คน ประจำปี 2557
ลอยกระทง แผนกปฐมวัย
กิจกรรมวันเยาวชน
มารยาทงามตามแบบไทย
กิจกรรมสวดมนต์ประจำเดือน
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2557
พิธีไหว้ครู ปี 2557
กิจกรรมยุวบัณฑิต ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
วันพ่อแห่งชาติ ปี 2556
พี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 7
กิจกรรมวันเยาวชน ปี 2556
งานแถลงข่าว โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2555
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เฉลิมพระเกียรติฯ 81 พรรษา มหาราชินี
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 56
วันเข้าพรรษา
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรมยุวบัณฑิต ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 6
กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ
แห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2555
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
วันไหว้ครู ปี 2555
กิจกรรมรับใบประกาศ นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2554
กิจกรรมยุวบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 article
งานแถลงข่าว article
กิจกรรมวันตรุษจีน
ให้ความรู้ โรคมือ เท้า ปาก นักเรียนแผนกปฐมวัย
กิจกรรม Big Cleaning Day 2012 article
กิจกรรมวันคริสต์มาส
รำถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช
กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 5
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีCopyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
เลขที่ 226/4 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก      รหัสไปรษณีย์ 63110
เบอร์โทร :  055-531989 , 055-536195, 055.536165      โทรสาร :  055-536196
อีเมล : vichakarn.rw@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.ratwittaya.com