dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletรูปบริเวณโรงเรียน
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletทำเนียบสภานักเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
รวมลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulletเรียนรู้อาเซียน
dot
ผลสอบต่างๆ
dot
dot
Download
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletคำสั่งปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2560
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู ปีการศึกษา 2560
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางเวรวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
ทะเบียนวัดผลและประเมินผล

 

  สำหรับนักเรียน - ผู้ปกครอง
   
                  ข้อปฏิบัติในการขอรับเอกสารงานทะเบียนและการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ 
   
  สำหรับคณะครู
   

ตัวอย่างการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ รายละเอียด
   

แบบฟอร์มบันทึกแผนการวัดและประเมินผล รายละเอียด 
แบบฟอร์มบันทึกเนื้อหาข้อสอบ รายละเอียด 
   

แบบฟอร์มกำหนดการเรียนรู้ รายละเอียด
   

การเรียงแผนการจัดการเรียนรู้ รายละเอียด
   

ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้  รายละเอียด
   
  การเรียงลำดับรูปเล่ม ปพ.5 รายละเอียด
   

รหัสวิชา สำหรับกรอก ปพ.5 ทุกระดับชั้น  รายละเอียด
   

แบบฟอร์มลงชื่อเรียนพิเศษ ส่งงานธุรการ ทุกวันที่ 5 ของเดือน รายละเอียด
   

e-mail คณะครู รายละเอียด
   
  ไฟล์ประกาศผลสอบปีการศึกษา 2560 ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4  มัธยมศึกษาปีที่ 5   มัธยมศึกษาปีที่ 6  
   

รายชื่อนักเรียนสำหรับใช้ในใบประกาศผลสอบ รายละเอียด 

 

ไฟล์ ปพ.5 พร้อมรายชื่อนักเรียน  ปีการศึกษา 2560 
                     
ป. 1/1
  ป. 1/2   ป. 1/3   ป. 1/4   ป. 1/5   ป. 1/6
                     
ป. 2/1    ป. 2/2    ป. 2/3    ป. 2/4    ป. 2/5     ป. 2/6
                     
ป. 3/1

ป. 3/2

ป. 3/3

ป. 3/4

ป. 3/5    
                     
 ป. 4/1   ป. 4/2    ป. 4/3    ป. 4/4     ป. 4/5    
                     
ป. 5/1

ป. 5/2

ป. 5/3

ป. 5/4

ป. 5/5    
                     
ป. 6/1

ป. 6/2

ป. 6/3

ป. 6/4

ป. 6/5    
                     
ม. 1/1

ม. 1/2

ม. 2/1

ม. 2/2

ม. 3/1

ม. 3/2
                     
ม. 4

ม. 5

ม. 6            

 

คำอธิบายรายวิชา แยกตามสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 - ม.6
       
ภาษาไทย   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์
         
สังคมศึกษา   ประวัติศาสตร์   สุขศึกษาและพลศึกษา
         
ศิลปะ   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ภาษาอังกฤษ

 

แบบฟอร์ม วผ.ต่างๆ
     
วผ.1 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80
รายละเอียด
     
วผ.3 แบบรายงานนักเรียนที่ติด  0   รายละเอียด
     
วผ.4 แบบรายงานนักเรียนที่ติดตัวชี้วัด   รายละเอียด
     
วผ. 10 แบบสรุปผลการเรียน   รายละเอียด

 Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195