ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก ทะเบียนวัดผลและประเมินผล
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2562
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางพูดคูณธรรม
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
bulletแบบบันทึกพูดคุณธรรม
bulletแบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน
bulletขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
dot
dot
bulletเว็บไซต์ครูกังวาน
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 1)
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 2)
dot
dot
bulletคลังหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
dot
ทะเบียนวัดผล-ประเมินผล

 

  สำหรับนักเรียน - ผู้ปกครอง
                  ข้อปฏิบัติในการขอรับเอกสารงานทะเบียนและการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ 
  สำหรับคณะครู
   
 

ไฟล์คู่ ปพ.5 และรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 drive.google.com/open

   

ตัวอย่างการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และกำหนดการเรียนรู้ รายละเอียด
   

แบบฟอร์มบันทึกแผนการวัดและประเมินผล รายละเอียด 
แบบฟอร์มบันทึกเนื้อหาข้อสอบ 
รายละเอียด 
   

การเรียงแผนการจัดการเรียนรู้ รายละเอียด
   

ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้  รายละเอียด
   
  การเรียงลำดับรูปเล่ม ปพ.5 รายละเอียด
   

รหัสวิชา สำหรับกรอก ปพ.5 ทุกระดับชั้น  รายละเอียด
   

แบบฟอร์มลงชื่อเรียนพิเศษ ส่งงานธุรการ ทุกวันที่ 5 ของเดือน รายละเอียด
   

e-mail คณะครู รายละเอียด
   

 

 

คำอธิบายรายวิชา แยกตามสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 - ม.6
       
ภาษาไทย   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์
         
สังคมศึกษา   ประวัติศาสตร์   สุขศึกษาและพลศึกษา
         
ศิลปะ   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ภาษาอังกฤษ

 

แบบฟอร์ม วผ.ต่างๆ
     
วผ.1 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80
รายละเอียด
     
วผ.3 แบบรายงานนักเรียนที่ติด  0   รายละเอียด
     
วผ.4 แบบรายงานนักเรียนที่ติดตัวชี้วัด   รายละเอียด
     
วผ. 10 แบบสรุปผลการเรียน   รายละเอียด

 Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
เลขที่ 226/4 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก      รหัสไปรษณีย์ 63110
เบอร์โทร :  055-531989 , 055-536195, 055.536165      โทรสาร :  055-536196
อีเมล : vichakarn.rw@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.ratwittaya.com