ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletรูปบริเวณโรงเรียน
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletทำเนียบสภานักเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
รวมลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulleti-student
dot
ผลสอบต่างๆ
dot
dot
Download
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2561
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางพูดคูณธรรม
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
bulletแบบบันทึกพูดคุณธรรม
bulletแบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน
bulletขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"


เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลแม่สอด ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน

 เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลแม่สอด ได้เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ในวันนี้

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ขอขอบคุณเทศบาลนครแม่สอด

 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ขอขอบคุณเทศบาลนครแม่สอด ที่ได้เข้ามารดน้ำสนามหญ้าเพื่อเตรียมกีฬาสีของ ร.ร.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรับเกียรติบัตรแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรับเกียรติบัตรแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ชุดวงโยธวาทิต ชุดใหม่

 ขอขอบคุณ ชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนราษฎร์วิทยาครับ ที่เล็งเห็นความสำคัญ สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรี มอบงบประมาณในการตัดชุดวงโยธวาทิต ชุดใหม่

กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ

 กิจกรรมจิตสาธารณะถวายพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม และกิจกรรมพี่ช่วยน้อง โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

[Go to top]Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195