ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู" ย้อนหลังคลิกที่นี่
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2562
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางพูดคูณธรรม
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
bulletแบบบันทึกพูดคุณธรรม
bulletแบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน
bulletขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
dot
dot
bulletเว็บไซต์ครูกังวาน
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 1)
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 2)
dot
dot
bulletคลังหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
dot
กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู" ย้อนหลังคลิกที่นี่

 

 เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลแม่สอด ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน

 เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลแม่สอด ได้เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ในวันนี้

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ขอขอบคุณเทศบาลนครแม่สอด

 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ขอขอบคุณเทศบาลนครแม่สอด ที่ได้เข้ามารดน้ำสนามหญ้าเพื่อเตรียมกีฬาสีของ ร.ร.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรับเกียรติบัตรแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรับเกียรติบัตรแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ชุดวงโยธวาทิต ชุดใหม่

 ขอขอบคุณ ชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนราษฎร์วิทยาครับ ที่เล็งเห็นความสำคัญ สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรี มอบงบประมาณในการตัดชุดวงโยธวาทิต ชุดใหม่

กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ

 กิจกรรมจิตสาธารณะถวายพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม และกิจกรรมพี่ช่วยน้อง โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

[Go to top]Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
เลขที่ 226/4 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก      รหัสไปรษณีย์ 63110
เบอร์โทร :  055-531989 , 055-536195, 055.536165      โทรสาร :  055-536196
อีเมล : vichakarn.rw@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.ratwittaya.com