ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก วิดีโอกิจกรรม
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletผู้บริหารและคณะครู
bulletประวัติโรงเรียน
bullet การประเมินตนเองของสถานศึกษา
bulletอัลบัมรูป(Web Gallery)
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
bulletปรัชญา,อัตลักษณ์ ,เอกลักษณ์
bulletกลยุทธ์ของสถานศึกษา
bulletแผนผังบริเวณสถานศึกษา
bulletแผนพัฒนาสถานศึกษา
bulletผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletคู่มือครู นักเรียน ผู้ปกครอง
bulletคู่มือบริหารงานโรงเรียน
bulletข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
bulletคณะกรรมการเครือข่ายฯ
bulletเพลงประจำสถาบัน
bulletวารสารประชาสัมพันธ์
bulletที่อยู่ แผนที่ โรงเรียนและอาคารเรียน
dot
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulleti-student
dot
dot
dot
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2561
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางพูดคูณธรรม
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
bulletแบบบันทึกพูดคุณธรรม
bulletแบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน
bulletขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletแบบบันทึก plc
bulletแบบฟอร์มประชาสัมพันธ์
dot
dot
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 1)
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 2)
dot
dot
bulletคลังหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
dot
วิดีโอกิจกรรม


กิจกรรมเล่านิทานปฐมวัย

 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)แผนกปฐมวัยได้จัดกิจกรรมการเล่านิทานในกิจกรรมตอนเช้า ทุกวันเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียนและคณะครู

กิจกรรม วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ

 กิจกรรม วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติและวันต่อต้านยาเสพติดโลก ด้วยในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่ และวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งทั้งสองวันถือว่ามีความสำคัญต่อคนไทยเป็นอย่างมาก สุนทรภู่เป็นครูต้นแบบด้านการแต่งคำประพันธ์และกลอนบทละคร

กิจกรรมไหว้ครูแผนกประถม-มัธยม

 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล โดย งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

กิจกรรมไหว้ครู แผนกปฐมวัย

 ในความหมายของ "การไหว้ครู" ก็คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ 

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

 เชิญคลิกเข้าไปชมวิดีโอ.พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

[Go to top]Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
เลขที่ 226/4 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก      รหัสไปรษณีย์ 63110
เบอร์โทร :  055-531989 , 055-536195, 055.536165      โทรสาร :  055-536196
อีเมล : vichakarn.rw@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.ratwittaya.com