ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletผู้บริหารและคณะครู
bulletประวัติโรงเรียน
bullet การประเมินตนเองของสถานศึกษา
bulletอัลบัมรูป(Web Gallery)
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
bulletปรัชญา,อัตลักษณ์ ,เอกลักษณ์
bulletกลยุทธ์ของสถานศึกษา
bulletแผนผังบริเวณสถานศึกษา
bulletแผนพัฒนาสถานศึกษา
bulletผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletคู่มือครู นักเรียน ผู้ปกครอง
bulletคู่มือบริหารงานโรงเรียน
bulletข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
bulletคณะกรรมการเครือข่ายฯ
bulletเพลงประจำสถาบัน
bulletวารสารประชาสัมพันธ์
bulletที่อยู่ แผนที่ โรงเรียนและอาคารเรียน
dot
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulleti-student
dot
dot
dot
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2561
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางพูดคูณธรรม
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
bulletแบบบันทึกพูดคุณธรรม
bulletแบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน
bulletขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletแบบบันทึก plc
bulletแบบฟอร์มประชาสัมพันธ์
dot
dot
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 1)
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 2)
dot
dot
bulletคลังหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
dot
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

  

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน   (Vision)

 

                  **    โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษามีทักษะทางด้านภาษา  ก้าวหน้าสู่สากล **

 


พันธกิจ  (Mission)

1.       พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมภิบาล

2.       พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

3.       พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม   จริยธรรมมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

4.       พัฒนาสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5.       ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

6.       พัฒนาระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

7.       พัฒนาการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

8.       ส่งเสริมอัตลักษณ์สถานศึกษาให้โดดเด่นสู่ความเป็นเลิศ

     9.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษและประชาคมอาเซียน 

 


เป้าประสงค์  (Goal)

1.       โรงเรียนมีการบริการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบทันสมัย   ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2.       ผู้เรียนมีคุณภาพ  มีความรู้   ความสามารถตรงตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3.       ครูมีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและสังคม

4.       โรงเรียนสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

5.       โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6.       โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

7.       โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

8.       โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 


 1
[Go to top]Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
เลขที่ 226/4 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก      รหัสไปรษณีย์ 63110
เบอร์โทร :  055-531989 , 055-536195, 055.536165      โทรสาร :  055-536196
อีเมล : vichakarn.rw@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.ratwittaya.com