ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก ผอ.วัชรินทร์
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletผู้บริหารและคณะครู
bulletประวัติโรงเรียน
bullet การประเมินตนเองของสถานศึกษา
bulletอัลบัมรูป(Web Gallery)
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
bulletปรัชญา,อัตลักษณ์ ,เอกลักษณ์
bulletกลยุทธ์ของสถานศึกษา
bulletแผนผังบริเวณสถานศึกษา
bulletแผนพัฒนาสถานศึกษา
bulletผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletคู่มือครู นักเรียน ผู้ปกครอง
bulletคู่มือบริหารงานโรงเรียน
bulletข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
bulletคณะกรรมการเครือข่ายฯ
bulletเพลงประจำสถาบัน
bulletวารสารประชาสัมพันธ์
bulletที่อยู่ แผนที่ โรงเรียนและอาคารเรียน
dot
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulleti-student
dot
dot
dot
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2561
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางพูดคูณธรรม
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
bulletแบบบันทึกพูดคุณธรรม
bulletแบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน
bulletขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletแบบบันทึก plc
bulletแบบฟอร์มประชาสัมพันธ์
dot
dot
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 1)
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 2)
dot
dot
bulletคลังหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
dot
สาสน์จากผู้บริหาร

 

วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

 

   
  นายวัชรินทร์      ใจยะสิทธิ์  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)  

          


        ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชน ที่มีศักยภาพนำทางวิชาการ โดยการมุ่งพัฒนาการศึกษาตามวิสัยทัศน์ คือ “มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ชุมชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนอย่างมีความสุข รักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยต้องการให้เห็นภาพความสำเร็จในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นความคาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต 

      ๑) นักเรียน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการศึกษาค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลในระดับสากล  

          ๒) ครู มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้และมีวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์

      ๓) ผู้บริหาร เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

         ๔) โรงเรียน เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ที่ดี ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเกิดจากการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมพัฒนาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

        ๕) ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างดี ด้วยความเต็มใจ และต่อเนื่อง

 

 

                                       ลงชื่อ ............................................ 
                                               (นายวัชรินทร์   ใจยะสิทธิ์)
                                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

 

 

 

 

 

 1
[Go to top]Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
เลขที่ 226/4 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก      รหัสไปรษณีย์ 63110
เบอร์โทร :  055-531989 , 055-536195, 055.536165      โทรสาร :  055-536196
อีเมล : vichakarn.rw@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.ratwittaya.com