ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก ประวัติโรงเรียน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2562
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางพูดคูณธรรม
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
bulletแบบบันทึกพูดคุณธรรม
bulletแบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน
bulletขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
dot
dot
bulletเว็บไซต์ครูกังวาน
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 1)
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 2)
dot
dot
bulletคลังหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
dot
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)  เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงศึกษาธิการ   เดิมตั้งอยู่เลขที่  41  ถนนศรีพานิช           อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4  ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2490 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2490 โดยมีนายลือเชียง แซ่ตั้ง เป็นเจ้าของและผู้จัดการคนแรก           ในปี พ.ศ. 2502 ได้ย้ายมาตั้งอาคารใหม่ในซอยวัดหลวง(วัดแม่ซอดหน้าด่าน)                        ตามใบอนุญาตเลขที่ 3/2502 เดือนพฤศจิกายน 2502 และตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 เป็นต้นมา               ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่และ 6 ตามลำดับ ปีการศึกษา 2523 ได้ย้ายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปเรียน    ห้องประชุมแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลเป็นการชั่วคราว และเริ่มดำเนินการเรียน การสอนภาษาจีนตามใบอนุญาต ที่ ร.12 เลขที่ 99/2522 ตั้งแต่ พ.ศ.2523 เป็นต้นมา

              ต่อมาคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล โดยนายสุกิจ ปิติยงยุทธ  ประธานคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ชุดที่ 8 และราษฎรได้ร่วมบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินจำนวน 7 ไร่ เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่  1 หลัง จำนวน 12 ห้องเรียนตามใบอนุญาตเลขที่ 71/2523 เดือนกันยายน 2523 ตั้งอยู่เลขที่ 226 ถนนศรีพานิช   อำเภอแม่สอด   จังหวัดตาก และได้ย้ายมาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 17   พฤษภาคม พ.ศ.2523        ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2542 ได้เปิดทำการเพิ่มชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาอีก 1 ห้องเรียนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน และตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 – 2544 แม่มูลนิธิสามัคคีการกุศลโดยการนำของ ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ มีนโยบายในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แล้วเสร็จ  ในปีการศึกษา 2544 และดำเนินการเปิด ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา ปัจจุบันโรงเรียนราษฎร์วิทยาได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนห้องเรียนมีทั้งหมด 53 ห้องเรียน แยกเป็นระดับชั้นอนุบาล จำนวน 14 ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 29 ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 10 ห้องเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 1935 คน อาคารเรียนทั้งหมด 4 หลัง ประกอบด้วย อาคาร 1             อาคารกาญจนาภิเษก อาคาร 2 อาคารฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อาคาร 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และอาคาร 4 อาคารหลังใหม่ ปัจจุบันโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)                     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอยู่ในการส่งเสริม สนับสนุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       ขั้นพื้นฐาน         
                   ปัจจุบันมี ดร.สุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
และมีนายวัชรินทร์   ใจยะสิทธิ์  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา   


 

                                                        

 1
[Go to top]Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
เลขที่ 226/4 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก      รหัสไปรษณีย์ 63110
เบอร์โทร :  055-531989 , 055-536195, 055.536165      โทรสาร :  055-536196
อีเมล : vichakarn.rw@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.ratwittaya.com