โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษามีทักษะทางด้านภาษา  ก้าวหน้าสู่สากล

              

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อ.แม่สอด จ.ตาก
ในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล