วิสัยทัศน์โรงเรียน>>โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ควบคู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 มีมาตรฐานสู่สากล..... คำขวัญโรงเรียน>>ความรู้ดี มีทักษะ จริยะเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย

 

 

 

ภาพกิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นภาวะฉุกเฉินของโลก
คณะครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป อ.แม่สอด จ. ตาก
คณะครูแผนกปฐมวัยรับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการโรงเรียน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรำลึกนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์และสถาบันการศึกษาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา
สำหรับปีการศึกษา 2563 นี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564
National Test (NT) คือ การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)
นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป
อบรมการใช้กระดานอัจฉริยะ..ให้กับคณะครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) โดย.ครูกังวาน สิทธิมา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 เพื่อให้ครูได้มีความสามารถใช้งาน บอร์ดอัจฉริยะ
( Interactive Board)สำหรับใช้ในการกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การนิเทศการสอน (Supervision of Teaching) หมายถึง กระบวนการที่มุ่งให้คำแนะนำ และความ ช่วยเหลือแก่ครูผู้สอน ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ และ พัฒนาการ ในด้านต่างๆ ของผู้เรียน โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการจัดการนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับคณะครูเป็นประจำทุกปีการศึกษา
งานมอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2563

 

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
งานมอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน โรงเรียนราาฎร์วิทยาตี่มิ้งประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม 6 ม 3 โรงเรียนราษฎร์วิทยาตี่มิ้ง 2564

 

เปิดเรียน : วันที่  12  กรกฎาคม  2564

10d 11h 47m 13s

 

   

 

Visitors: 110,771