โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อ.แม่สอด จ.ตาก

Ratwittaya  School