โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)เปิดทำการเรียนการสอนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

 

 

 

 

         

 

 

 

นับถอยหลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 : วันที่  1  กรกฎาคม  2563

25d 22h 16m 29s

 
   ปิดเทอมเชิญชวนเด็ก ๆมาเรียนรู้ไปพร้อมกัน     
 

>>   DLTV   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

>>   DLTV   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

>>   DLTV   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

>>   DLTV   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

>>   DLTV   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

>>   DLTV   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

>>   DLTV   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

>>   DLTV   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

>>   DLTV   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

   
วัดความฉลาด DQ   
   
มาตรการในระยะที่ 3 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      
   
  "เชื้อไวรัส  โคโรน่า   คืออะไร ร้ายแรงแค่ไหน   
   
  โลโกใหม่ของโรงเรียน 
   
       

 

   

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 54,330