ประกาศเจตจำนง

 พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อ.แม่สอด  จ.ตาก

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริหารตามหลักธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์ทุจริต
เป็นการสร้างความตระหนักแก่ผู้บริหาร คณะครู  ผู้ปกครอง นักเรียน ในการให้ความสำคัญต่อการประกาศเจตจำนงสุจริตและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

Visitors: 110,766