สร้างขวัญกำลังใจ

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสําเร็จในการพัฒนาทุกด้านของ การศึกษา เพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน การบริหารงานโดยการจัดการให ร่วมกันทํางานเป็นทีมและด้วยความพึงพอใจ ขวัญและกําลังใจมี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลที่ แสดงให้ เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงหากขวัญ และกําลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถไม่โดดเด่นแต่มีขวัญกําลังใจที่ดี การปฏิบัติงานอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่า ดังนั้นการจัด สวัสดิการต่างๆให้ แก่บุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ

Visitors: 110,765