สอนกระดานอัจฉริยะ

ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and  communication Technology ICT) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ การศึกษา จนเกิดความแตกต่างระหว่างประเทศที่มีความพร้อมทาง  ICT กับประเทศที่ขาดแคลนที่เรียกว่า  Digital Divide  ในขณะเดียวกันประเทศทั่วโลกต่างมุ่งสร้างสังคมใหม่ให้เป็นสังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน   (Knowledge Based Society) จนเกิดความแตกต่างระหว่างสังคมที่สมบูรณ์ด้วยความรู้ กับสังคมที่ด้อย  ความรู้ ที่เรียกว่า Knowledge Divide  ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ต่างก็เร่งพัฒนการศึกษาให้การศึกษาไปพัฒนาคุณภาพของคน  เพื่อให้คนไปช่วยพัฒนาประเทศ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงเป็น เครื่องมือที่มีคุณภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)มีการจัดอบรมคณะครูเพื่อใช้งานบอร์ดอัจฉริยะหรือกระดานอิเลคทรอนิกส์และนำไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

Visitors: 110,785