ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

          ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

         1. นายทองสุข   มูลตรีสา                     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

         2. นางณัฐกานต์  กรแก้ว                     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

         3. นางสาวณัฐพร เที่ยงปา                   หัวหน้างานกิจการนักเรียน

         4. นางสาวสายฝน  วิริยา                     หัวหน้างานอนามัย

         5. นางสาวนุชนาฎ    ตาคำ                   ครูงานอนามัย

         6. นางกฤติยา    สายสุภาเทพ               ครูงานกิจการนักเรียน

         7. นายอิสราพงศ์   ต๊ะพรม                   ครูงานกิจการนักเรียน

         8. นางจันทร์เพ็ญ     แก่นคูน                ครูงานกิจการนักเรียน

         9. นางสาวรมิตาสมรรถวัฒน์                 ครูงานกิจการนักเรียน

         10. นางสาวรุจิรา   สืบมะโน                  ครูงานกิจการนักเรียน

         11. นางสาวมัลลิกา    อินหลวง               ครูงานกิจการนักเรียน

         12. นางสาวณิชนันท์   วงษ์ฟั่น               ครูงานกิจการนักเรียน

         13.นางสาวพัชรินทร์  เอี่ยมเอกพจน์          ครูงานกิจการนักเรียน

         14.นางสายหยุด  ธรรมสนธิเจริญ            ครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

         15.นายบุญศรี    ทิวาคำ                      ครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

         16.นายธงชัย  ล้านคำ                         ครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

         17.นายณัฐดนัย  หาญวัฒนสกุล              ครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

         18.นายกัมปนาท  อุดทา                       ครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

         19.นางสาวกรณิการ์  ต๊ะน่าน                  ครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

         20.นางสาวมุขสุดา  บำรุงดิลก               ครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

         21.นางจันทร์ทิพย์  อินต๊ะ                     ครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

         22.นางสาวประกายดาว  สีขาว                ครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน         

         23.นางสาวจิราภรณ์  ต๊ะสุ                    ครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

         24.นางสาวอุไรวรรณ  มาปา                  ครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

    ภารกิจ ความรับผิดชอบ คณะครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป

    1.  งานจัดและบริการกิจกรรมนักเรียน

    2. งานจัดและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

    3.  งานบริหารด้านสุขภาพอนามัย

    4.  กิจกรรมส่งเสริม ตามนโยบาย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน

    5.  งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    6.  งานการบริหารและการจัดการด้านสถานที่

    7.  งานกิจกรรมนอกหลักสูตร

   8.   งานรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน

   9.   งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

   10.  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

   11.   งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย