ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายทองสุข   มูลตรีสา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   นางณัฐกานต์   กรแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   นายอิศราพงศ์  ต๊ะพรม  ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา
   นายณัฐดนัย  หาญวัฒนากุล  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ม.ปลาย