ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ภารกิจความรับผิดชอบคณะครูฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2. งานการจัดและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3. งานวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน

4. งานการจัดและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

5. งานการจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

6. งานการจัดและพัฒนากิจกรรมการนิเทศภายในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและ

    มาตรฐานการศึกษา

7. งานส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้พัฒนาการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

8. งานวิจัยและพัฒนาการ

9. งานผลิตและส่งเสริมการดำเนินการเอกสารทางวิชาการ

10.งานบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา

11.งานนิเทศการศึกษา

12.งานแนะแนวการศึกษา

13.งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับหน่วยงานอื่น

14.งานห้องสมุดและการสืบค้น

15.งานโสตทัศนะศึกษา

16.งานอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ

17.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

รายชื่อคณะครู

 

1.  นางรพิรัตน์   มงคลจุฑาเศรษฐ       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ    
2.   นางพรรณี    แหงมงาม    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ    
3.  นายเกียรติศักดิ์    สีขาว      ครูงานโสตทัศนูปกรณ์    
4.  นายสุรินทร์      แสนคำ    ครูงานโสตทัศนูปกรณ์    
5.  นางสาวสีออน  ตาเรือนสอน    หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา    
6.  นางสาวไพลิน        สุขแว่น                 หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา    
7.  นางสาวชญาภรณ์    หมูถึง        ครูบรรณารักษ์    
8.  นางสาวศิริพรรณ    ทะแยแก้ว     ครูวิชาการ    
9.  นางสาวจิตสุดา      หนูสิงห์    ครูวิชาการ    
10.  นางจิรพร            สิงห์แหลม    ครูวิชาการ    
11.  นางสาวนลัทพร      สอนคุ้ม     ครูวิชาการ    
12.  นางสาวพิมพิดา      ทิมุมหิ     ครูวิชาการ    
13.  นางกิตติยา           สืบท้าว         ครูวิชาการ    
14.  นางเมยานี            สหกิจประภัสสร     ครูวิชาการ    
15.  นางสาวแพรวนภา    เขียวติ๊บ       ครูวิชาการ    
16.  นางสาววรรณทนี     ซังดิน     ครูวิชาการ    
17.  นางสาวชนวรรณ     จันทร์ขาว      ครูวิชาการ    
18.  นางสาวชนวรรณ     จันทร์ขาว      ครูวิชาการ    
19.  นางสาวกัญญารัตน์   ผัดคำวงษ์       ครูวิชาการ    
20.  นางสาวสุจิตตรา      ปุ่นปุย      ครูวิชาการ    
21.  นางสาวอิศรา         ปันทะวัง      ครูวิชาการ    
22.  นางสาวจิราภรณ์     พรมวิหาร    ครูวิชาการ    
23.  นางสาวปิลันธน์       จ๊ะสุนา      ครูวิชาการ    
24.  นางสาวณิชากร       เรือนใจดี    ครูวิชาการ    
25.  นางสาวพิชญา        พรมเสน    ครูวิชาการ    
26.  นางสาวพิราวรรณ    เอี้ยงอ้าย    ครูวิชาการ    
27.  นางสาวปัถยา         ธรรมแงะ     ครูวิชาการ    
28.  นางสาวนริศรา        ธรรมใจ    ครูวิชาการ    
29.  นางสาวชนาภัทร      โปธิ    ครูวิชาการ    
30.  นายณัฐพล            ฤทธิคุปต์     ครูวิชาการ