เอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู
ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

 

ผลสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2561