ฝ่ายบริหารงานบุคคล

               1. นางประไพ         พันธุ์ดี                      รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

               2. นางพรทิพย์      ภู่เพ็ง                       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

               3. นางสาวรุจิรภา     ทองปอน              ครูงานบุคคล

               4. นางสาวเนตรชนก   อยู่ขำ                ครูงานบุคคล

               5. นางสาวศิริยาพา    จิติปานะ            ครูงานบุคคล

               6. นางสาววิชชุดา    จินตา                  ครูงานบุคคล

              7. นางสาวรุ้งตะวัน   เรืองวงค์               ครูงานประชาสัมพันธ์

              8. นางสาวพิมลทิพย์  จ๊ะสุนา                ครูงานประชาสัมพันธ์

              9. นางสาวปพิชญา   ศิริมา                   ครูงานประชาสัมพันธ์

              10. นางสาวปาวีณา   คำชมภู                ครูงานประชาสัมพันธ์

              11. นางสาวทาวินีย์  มณีวรรณ์               ครูงานประชาสัมพันธ์

              12. นายนภดล       ดิษสวน                    ครูงานประชาสัมพันธ์

             

ภารกิจ ความรับผิดชอบคณะครูฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

          1. งานวางแผนอัตรากำลัง

          2. งานส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

          3. งานวินัยและการรักษาวินัย

          4. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ครู บุคลากร

          5. งานการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง

          6. งานส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ

          7. งานการขอรับใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

          8. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

          9. งานทะเบียนและประวัติบุคคล

        10. งานสวัสดิการทั่วไป

        11. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ครู บุคลากร

        12.  งานปกครองและวินัย

        13.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                                        

        14. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

        15. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย