ทำเนียบผู้บริหาร

                                                           

ดร.สุชาติ      จึงกิจรุ่งโรจน์ ดร.ปณธิ      ตั้งผาติ ดร.สุชาติ     ตรีรัตน์วัฒนา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ถาวร นายกสภาบริหารการศึกษา ผู้จัดการโรงเรียน
 
 
 
 
 นายวัชรินทร์    ใจยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 นายมนัส     ดงห้วยม่วง  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผน
   นายทองสุข   มูลตรีสาร  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   นางสมานใจ   อ้ายจุ้ม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
   นางประไพ   พันธุ์ดี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
   นางระเบียบ   ฝ่ายคำตา  รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย
   นางระพิรัตน์   มงคลจุฑาเศรษฐ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ