สาระมาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระภาษาไทย         >>>>>            ดาวน์โหลด

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์         >>>>>            ดาวน์โหลด

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์         >>>>>            ดาวน์โหลด

กลุ่มสาระการงานฯ               >>>>>            ดาวน์โหลด

กลุ่มสาระสังคมศึกษา          >>>>>            ดาวน์โหลด

กลุ่มสาระศิลปะ                  >>>>>            ดาวน์โหลด

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ        >>>>>            ดาวน์โหลด

กลุ่มสาระประวัติศาสตร์       >>>>>            ดาวน์โหลด

กลุ่มสาระสุขพละ           >>>>>            ดาวน์โหลด