แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบ

           ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบ


                   วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) โดยฝ่ายบริหารของโรงเรียนทุกฝ่าย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางโรงเรียนอรุณเมธา สพป.ตาก เขต 2 ในด้านการจัดการเอกสารเตรียมรับการประเมิน โดยที่โรงเรียนอรุณเมธา บ้านซอโอ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ เป็นโรงเรียนซึ่งถือได้ว่า มีการจัดการทางด้านเอกสารในด้าน
ต่างๆ เพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษา ทั้งในด้านรูปแบบ และเนื้อหาที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาหรือดำเนินการกิจกรรมต่างได้ ประกอบกับทางโรงเรียนอรุณเมธา ยังได้มีการจัดเรียน จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ สามารถหยิบจับได้ เป็นมืออาชีพ โดยที่คณะครูหรือบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม รับรู้และสามารถอธิบายได้ถึงที่มาและเห็นถึงความสำคัญของข้อมูล โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) จึงขออนุญาตเข้าไปศึกษาถึงรูปแบบ และหลักการคิด หลักการในการดำเนินการซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณะครูและผู้บริหารของทางโรงเรียน การแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างเป็นกันเอง และสามารถนำมาพัฒนาต่อได้เป็นอย่างดี
                   ในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนครั้งนี้ทางโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ได้มีการเตรียมการในเรื่องของการรอรับการประเมินในทุกด้านของทางโรงเรียน โดยเฉพาะในเรื่องของการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา รอบ 4 จาก สมศ.(องค์การมหาชน) การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และการประเมินอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในปีการศึกษา 2562 และตลอดไป

 

Visitors: 69,348