กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ

                                                          การอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการอัลบั้มการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ

Academic and Foreign Language Department of Ratwittaya School organized an English workshop “Basic English Teacher Workshop” There are three objectives in training course. The first is to practice and improve the English skills of teacher to assist in the globalization of the world. The second is to encourage teachers to use communicative English in their classroom and daily life. And the third is to create a positive attitude towards English and to have fun while learning English. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบริหารงานวิชาการและคณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษ “Basic English Teacher Workshop” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานให้กับคณะครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Visitors: 31,669