สพธอ   (สำนักงานพัฒนาทางธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์)

ขอให้คณะครูศึกษารายละเอียดตามหนังสือด้านล่างนี้และพิจารณาดำเนินการ