ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

  1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

            ชื่อโรงเรียน ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)  รหัส 1163100011   ที่ตั้ง  226/4  ถนนศรีพานิช  ตำบล แม่สอด
         เขต/อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
         โทรศัพท์055 - 531989โทรสาร 055 – 536196 e-mail… -  website   www.ratwittaya.com
         ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ  ปี  2490   เปิดสอนระดับชั้น  ก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1.   ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

             1) จำนวนบุคลากร

บุคลากร

ผู้บริหาร

 ครูผู้สอน

บุคลากรทางการศึกษา

ครูฝ่ายภาษาจีน

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

รวมทั้งหมด

จำนวน

8

92

8

34

1

143

 

             2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

 

บุคลากร

ต่ำกว่า

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด

จำนวน

10

127

6

-

143

 

 

 

             3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน

 

สาขาวิชา

จำนวน (คน)

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)

1. บริหารการศึกษา

9

 

2. ภาษาไทย

4

 

3. คณิตศาสตร์

2

 

4. วิทยาศาสตร์

3

 

5. ภาษาอังกฤษ

6

 

6. สังคมศึกษา

4

 

7. พลศึกษา

3

 

8. ปฐมวัย

8

 

9. ประถมศึกษา

7

 

10. ดนตรีศึกษาและอื่นๆ

2

 

11. อื่นๆ

95

รวมครูต่างประเทศ

รวม

143