ฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผน

ฝ่ายอำนวยการ นโยบายและแผน

          1. นายมนัส      ดงห้วยม่วง                   รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ นโยบาย

          2. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี                   งานแผนพัฒนา , แผนปฏิบัติการ

          3. นายณรงค์วิทย์   สิทธิกัน                 งานปฏิทินฯ และงานติดตามประสานงาน

          4. นายกังวาน    สิทธิมา                      งานสารสนเทศและข้อมูล,webmaster school

          5. นางสาวธมลวรรณ   สีรังกา             งานประกันคุณภาพภายใน

          6. นางสาวศุภราภรณ์   มหาชัย           งานแผนพัฒนา , งานสารสนเทศ

         

ภารกิจความรับผิดชอบของครูและบุคลากรฝ่ายอำนวยการ นโยบายและแผน

 

  1. วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
  2. วางแผนและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
  3. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
  4. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
  5. จัดทำรายงานการจัดการศึกษาประจำปี
  6. จัดทำระบบงานสารสนเทศของสถานศึกษา
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย