ฝ่ายปฐมวัย

    ฝ่ายบริหารงานปฐมวัย

    

 

ภารกิจความรับผิดชอบของครูและบุคลากรฝ่ายบริหารปฐมวัย

 

  1.        วางแผน กำกับ ติดตาม ประสานงาน และร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
  2.        งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และการนำหลักสูตรไปใช้
  3.        การปฏิบัติงานวิชาการ บริหารทั่วไป  งานธุรการและสารบรรณ
  4.        งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
  5.        การจัดครูเข้าสอนตามชั้นเรียน
  6.        ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนการเรียน
  7.        ติดตาม ตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน
  8.        ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

 

รายชื่อคณะครู

 

                   1. นางระเบียบ            ฝ่ายคำตา           รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานปฐมวัย

 

                   2. นางสาวรัตติรส         พวงเงิน           หน.ฝ่ายวิชาการ

 

                   3. นางพัชริยา             แก้วประดิษฐ์      หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป/หน.ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

 

                   4. นางอำพร               ปงกา             หน.ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

 

                   5. นางดวงทิพย์            ศรีจันทร์          หน.ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

 

                   6. นางปิยมาศ             ทองผดุง          หน.งานอนามัย/หน.ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

 

                   7. นางจันทร์ทิพย์         อินต๊ะ               หน.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

                   8. นางสาวโยธกานต์      ชัยชนะโยธินวัชร   ครูผู้สอน

 

                   9. นางสาวหนึ่งฤทัย       แสนวงษ์          ครูผู้สอน

 

                   10. ว่าที่ ร.ต.หญิงสายธารกันทะเมา           ครูผู้สอน

 

                   11. นางสาวราตรี         ปรารถนา            ครูผู้สอน

 

                   12. นางกมลวรรณ        การะยม            ครูผู้สอน

 

                   13. นางสาววิชชุดา        จินตา              ครูผู้สอน

 

                   14. นางสาวยุพิน          เจริญพร          ครูผู้สอน

 

                   15. นางสาวนารี           สีทา               ครูผู้สอน

 

                   16. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันดี               ครูผู้สอน

 

                   17. นางสาวเยาวภา       วังวงษ์             ครูผู้สอน

 

                   18. นางสาวศิรินทร์พร    เที่ยงทัศน์         ครูผู้สอน

 

                   19. นางสาวประกายดาว  สีขาว              ครูผู้สอน

 

                   20. นางสาวปาวีณา       คำชมภู           ครูผู้สอน

 

                   21. นางสาวศิริยาพา      จิติปานะ           ครูผู้สอน

 

                   22. นางสาวคู่ขวัญ        จันทรารักษ์       ครูผู้สอน

 

                   23. นางสาวสมใจ         อุปกุล              ครูผู้สอน

 

                   24. นางสาวพรพรรณ     ทัพสิทธิ์           ครูผู้สอน

 

                   25. นางสาวทาวินัย์       มณีวรรณ์         ครูผู้สอน

 

                   26. นางสาวจิราภรณ์     ต๊ะสุ               ครูผู้สอน

 

                   27. นางสาวภัทรมน       สุขแว่น            ครูผู้สอน

 

                   28. นางภิณญดา          ทุ่งเจ็ด            ครูผู้สอน

 

                   29. นางสาวพิมพ์ประภา  นาละต๊ะ            ครูผู้สอน

 

                   30. นางกาญจนา          ชมภู              ครูผู้สอน

 

                   31. นางสาวอรุณี          คีรีพิราม           ครูผู้สอน

 

                   32. นางสาวศิริเพ็ญ       กิติกาศ            ครูผู้สอน

 

                   33. นางสาวธิติมา         ยุติธรรม           ครูผู้สอน

 

                   34. นางสาวอุไรวรรณ     มาปา              ครูผู้สอน