ฝ่ายภาษาจีน

ภารกิจความรับผิดชอบของครูและบุคลากรฝ่ายภาษาจีน

 

              1. งานการจัดและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน

              2. งานส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้พัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างเต็มศักยภาพ

              3. งานติดต่อประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนาวิชาการภาษาจีนกับหน่วยงานและหรือ

                  สถานศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ

              4. งานส่งเสริมเผยแพร่และสร้างความสัมพันธ์ในด้านวัฒนธรรมจีนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

              5. งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน

              6. งานสวัสดิการบุคลากรภาษาจีน

              7. งานวางแผนอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาภาษาจีน

 

ฝ่ายบริหารงานภาษาจีน

1. นางหูหมิงเสีย                                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานภาษาจีน

 

2. นายณัฐพล     มีเงิน                                       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานภาษาจีน

 

3. นางสาววิไล    ทวีอภิรดีพิทักษ์                      หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ/หน.ระดับ ป.1           

 

4. นายจะแสง     แสงทองอุดมกิจ                     หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

5. นายเจริญ      แซ่หลี่                                     หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

6. นางสาวณัฐชรัตน์   ตันพิพัฒนกิจ                 งานธุรการ/เอกสาร

 

7. นางสาวกมลวรรณ      อ้ายจุ้ม                     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

8. นายจักรกฤษ   เมืองใจ                                หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

9. นางสาวอัปสร    แซ่หยาง                          หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

10. นางสาวนภาพร   เมธีสุวรรณกุล             หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

11. นางเป่าฉิน    แซ่เหยียน                           หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

12. นางสาวดารารัตน์  น่วมวงศ์                  ครูผู้สอนภาษาจีน

 

13. นางสาวม่านไท        นุ่มน้อย                  ครูผู้สอนภาษาจีน                           

 

14.นางสาวทินมณี        ยอดมหาวรรณ       ครูผู้สอนภาษาจีน

 

15. นางสาวพจมาศ       แสนยาเจริญกุล    ครูผู้สอนภาษาจีน

 

16. นายพีรพัฒน์          โชคตระกูลสิริ         ครูผู้สอนภาษาจีน

 

17. นางสาวสุรีย์นิภา     วงษ์สุตา                ครูผู้สอนภาษาจีน

 

18. นางสาวพนิตพรรณ   ทองวิวัฒนา      ครูผู้สอนภาษาจีน

 

19. นางสาวพาลาภ       แซ่จาง                ครูผู้สอนภาษาจีน

 

20. นางสาวแพรวพรรณ  จำปาเงิน        ครูผู้สอนภาษาจีน