ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

ภารกิจความรับผิดชอบของครูและบุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 

          1.  งานวางแผนด้านงบประมาณของสถานศึกษา

          2.  งาน ด้านพัสดุและการตรวจสอบ

          3.  งานบริหารการเงิน

          4.  งานด้านบัญชีการเงิน

          5.  งานธุรการและสารบรรณ

          6.  งานยานพาหนะและการบำรุงรักษา

          7.  งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

          8.  งานกำกับตรวจสอบและการรายงาน

          9.  งานด้านสวัสดิการ (ค่าเล่าเรียนและค่ารักษาพยาบาล )

        10.  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

   1. นางสมานใจ    อ้ายจุ้ม                 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

   2. นางสาวปุญญิศา     อินต๊ะ             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

   3. นางสาวชญปภา     สิริภาสสกุล       เจ้าหน้าที่งานการเงิน – บัญชี

   4. นางสาวภัทรนันท์    สุวรรณใหม่       งานธุรการ – สารบรรณ

   5. นางสาวนารี     สีทา                   ครูงานอาหาร และโรงอาหาร

   6. นายพรศักดิ์    แสนใส                  งานต้อนรับและบริการ

   7. นายคมกริช     จันคำแสง              งานพัสดุ

   8. นางณัฏฐินี       สุภาชัย               งานสวัสดิการครูและบุคลาการทางการศึกษา

   9. นายศราวุธ       ใจแก้วทิ               งานสวัสดิการคนงาน

   10. นายวินัย        ใจยอด                หัวหน้างานอาคารสถานที่

   11. นายอัจฉริยะ   แสงราช              งานอาคารสถานที่

   12. นางสาวกาญจนธัช   วังสุข          งานอาคารสถานที่      

   13. นางวัลภา     จิรกุลธรวนิช         งานอาคารสถานที่

   14. นางวิภา         เครือคำแดง          งานอาคารสถานที่

   15. นางราตรี        ปรารถนา           งานอาคารสถานที่

   16. นางสาวสมใจ   อุปกุล               งานอาคารสถานที่