วันเยาวชน ปี62

                                                                                                           กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

วันเยาวชนเริ่มมีขึ้นในประเทศไทย เมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ และเนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสองพระองค์ ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในฐานะยุวกษัตริย์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคำว่า “เยาวชน” หมายถึง บุคคลที่อายุตั้งแต่ 14 – 17 ปีสำหรับองค์กรสหประชาชาติ ได้ให้ความหมายสากลของคำว่า “เยาวชน” เช่นกัน แต่หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว ผู้มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปีเยาวชนจึงเป็นบุคคลสำคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและประหยัดรวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากข้อความและความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) โดยคณะครูฝ่ายมัธยมศึกษา จึงได้ร่วมกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักที่ดีกับเด็กนักเรียนและให้เด็กนักเรียนเห็นความสำคัญของตนเองในวันที่ 18 กันยายน 2562 เนื่องจากวันที่ 20 กันยายน ทางโรงเรียนมีกิจกรรมอื่นที่ต้องดำเนินการ โดยในการจัดกิจกรรมมีคณะครูและฝ่ายบริหารร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 310 คน โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. อบรมเด็กนักเรียนตามโครงการ “ เยาวชนยุคใหม่ เข้าใจ เข้าถึงสุขภาพ ” 2. กิจกรรมสร้างแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างปลอดภัยและมีความสุข 3. มอบกล่องกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยยากไร้อนาถาที่โรงพยาบาลแม่สอด เพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ มีสามัญสำนึกในการเป็นผู้ให้แล้วมีความสุข ทางโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ต้องขอขอบพระคุณโรงพยาบาลแม่สอด ที่อำนวยความสะดวก ในการเข้า จัดกิจกรรม ขอบคุณญาติผู้ป่วย และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Visitors: 73,234