นิเทศครูจีน

                                                                                                              การศึกษาดูงานด้านเทคนิคการสอนและการนิเทศครูจีน 
 
                               ด้วยงานการเรียนการสอนฝ่ายภาษาจีนของโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ได้รับการประสานจากโรงเรียนประชานุเคราะห์(มูลนิธิปากน้ำโพธิ์ประชานุเคราะห์อุปถัมภ์) จังหวัดนครสวรรค์ ในการขอความอนุเคราะห์นำคณะผู้บริหารและคณะครูเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของครูชาวต่างชาติชาวจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ในการเข้ามาศึกษาดูงานครั้งนี้มีคณะผู้บริหารและคณะครูดังนี้ 1) นางสาวชโลมใจ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 2) นางกรรณิการ์ ชมพลมาลา รองผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป 3) นางสาวสิริวิมล ศรีสด หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย 4) นางสุรางคณา หมื่นขัน ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 5) Mr.Shi Chongshun ครูชาวจีน 6) Mr’ Zeng Wenhua ครูชาวจีน 7) Mr.Wang Zhihui ครูชาวจีน 8) Ms’ Li Guiying ครูชาวจีน 9) Ms. Wu Mengjia ครูชาวจีน ในการศึกษาดูงานครั้งนี้จะเป็นไปในลักษณะ การสังเกตการณ์เรียนการสอนร่วมกับนักเรียน โดยทาง โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ได้จัดการเรียนการสอนตามคาบเรียนปกติ ในระดับชั้นปฐมวัย และประถมศึกษา โดยในขั้นตอนสุดท้ายของการศึกษาดูงาน จะเป็นลักษณะของการสรุปผลการศึกษาดูงานพร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ
                              ภาพและข่าวโดย งานโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

Visitors: 85,467