กิจกรรมพี่ช่วยน้องปี 62

“เติมยิ้ม ปันรัก พี่ช่วยน้อง ” CSR. ร.ร.ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) กิจกรรมสังคมไปสู่พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ร.ร.ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ในชื่อว่า เติมยิ้ม ปันรัก "พี่ช่วยน้อง 62

CSR มีหลายนิยาม ที่ใช้กันมากอันหนึ่งคือนิยามของ World Business Council Sustainable Development (WBCSD) (The World Bank, 2002) “CSR คือ ความมุ่งมั่นขององค์การ ธุรกิจที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยดูแลบุคลากรของ องค์การรวมไปถึงครอบครัวของบุคลากร ตลอดจนชุมชน และ สังคมโดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ให้ดีขึ้น

นายมนัส ดงห้วยม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า ทุกปีจะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดี คณะกรรมการบริหารโรงเรียนราษฎร์วิทยา หรือ คนแม่สอด เรียกว่า โรงเรียนตี่มิ้ง ช่วยกันจัดกิจกรรมสายใยแห่งการเพิ่มความสุขให้กับเด็กด้อยโอกาส ในพื้นที่ชนบทห่างไกล จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง "เติมยิ้ม ปันรัก พี่ช่วยน้อง" เราเลือกที่จะไปช่วยน้องนักเรียน และครู ที่โรงเรียน ร.ร.ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายมนัส กล่าวว่า โรงเรียนราษฏร์วิทยา (ตี่มิ้ง) แม่สอด โรงเรียนในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล งานบริหารทั่วไป สภานักเรียน ได้ช่วยกันรวบรวมข้าวสาร อาหารแห้ง สมุดดินสอ อุปกรณ์การเรียน รวบรวมแพ็คกิ้ง เป็นกล่องกำลังใจ แจกให้นักเรียนทุกคน และทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน ส่วนในภาพรวมได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอน ห้องสมุด และโครงการอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียน ฯ ซึ่งในทุกภาคส่วนของโรงเรียน ฯ และผู้ใหญ่ใจดี ที่เป็นผู้อุปถัมภ์ของโรงเรียน ได้รวบรวมสิ่งของอุปโภค บริโภค เงินบริจาค เพียงพอที่จะเข้าไปช่วยเหลือร่วม กิจกรรม "เติมยิ้ม ปันรัก พี่ช่วยน้อง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เดินตามรอยเบื้องยุคลบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างภาคภูมิใจ ในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น

บรรยากาศ ที่โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ครู นักเรียน และผู้อุปถัมภ์ ดีใจมาก เพราะได้มีโอกาสไปพบครู นักเรียน ชื่นชมกับเส้นทางการเดินทาง บ้านเรือนในชนบทห่างไกล โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ที่มีธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อากาศบริสุทธิ์ ยิ่งได้มีโอกาสแจกสิ่งของกล่องสวยงาม ผูกโบว์สวย ให้กับนักเรียน ผู้น้อง และครูในสถานศึกษาแห่งนั้น เป็นความสุขที่ประทับใจหายเหนื่อย จากการเดินทาง และรวบรวมสิ่งของที่ไปแจก ดินสอ ปากกา สมุด อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของอื่น ๆ ฝากไปถึง ผู้สนับสนุนมูลนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศล คนแม่สอด คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน สภานักเรียน ตัวแทนเยาวชน ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมผู้ปกครองโรงเรียน งานกิจกรรม พี่ช่วยน้อง เติมยิ้ม ปันรัก ช่างมีคุณค่า และประเมินค่ามิได้ทางจิตใจ ทุกคนได้สิทธิ์ ได้ความสุขร่วมกันครับ

Visitors: 73,229