ทัศนศึกษาเหมืองผาแดง

ด้วยทางโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการ จะดำเนินกิจกรรมในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 73 คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาและรู้จักการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

Visitors: 73,219