ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

          พ.ศ. 2489 กลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลได้รวมตัวก่อตั้งขึ้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุตรหลานของชาวจีนสมัยนั้นได้มีโอกาสศึกษาภาษาจีนและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีน ระยะแรกขอใช้อาคารไม้ของร้าน เกาฮง เปิดทำการสอนภาษาจีน เป็นเวลาปีเศษ

          ต่อมามีความคิดที่จะตั้งสถานศึกษาขึ้นอย่างจริงจังโดยมีนาย ลื่อเชียง แซ่ตั้ง เป็นผู้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน โดยเป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต ตั้งชื่อโรงเรียน “โรงเรียนตี่มิ้ง”(อักษรย่อ ต.ม.) ตามใบอนุญาตจังหวัดตากเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2490 สถานที่ตั้ง เลขที่ 41 ถนนศรีพานิช

          พ.ศ. 2502 โรงเรียนตี่มิ้งได้รับศรัทธาจากนายจิ้นฮวด แซ่เจี่ยและมีผู้บริจาคสมทบเป็นเงินจำนวน 20,000 บาท จัดซื้อที่ดินรวมเนื้อที่ประมาณ 2 งานเศษ และก่อสร้างอาคารเรียนใหม่เป็นอาคารไม้สองชั้นพื้นคอนกรีต ณ เลขที่ 6 ซอยวัดหลวง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งชื่อโรงเรียน “โรงเรียนราษฎร์วิทยา” มีนายเรืองฤทธิ์   ตัญตรัยรัตน์

เป็นเจ้าของและผู้จัดการ

          เนื่องจากอาคารเรียนหลังดังกล่าว ทรุดโทรม คับแคบ ในปี พ.ศ.2523 คณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล             ซึ่งมีนายสุกิจ ปิติยงยุทธ เป็นประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล กับชาวแม่สอดได้ร่วมกันบริจาคเงิน   เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน ตั้งชื่ออาคารเรียนว่า “อาคารฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ”และย้ายมาทำการเรียนการสอน วันที่ 16 พฤษภาคม 2525  ตั้งอยู่เลขที่  226/4     ถนนศรีพานิช  ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

          วันที่ 6 กันยายน 2527 นายเรืองฤทธิ์ ตัญตรัยรัตน์ ได้โอนกิจการโรงเรียนให้เป็นของมูลนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศล

มีนายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต

          ในเดือนกุมภาพันธ์ 2542 คณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล   ซึ่งมีนายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์ เป็นประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ ได้บริจาคเงินร่วมกับชาวแม่สอด และผู้มีจิตศรัทธาได้ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ชั้น จำนวน 40 ห้องเรียน 1  หลังและเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2544

          ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ซึ่งมี นายสุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา เป็นประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับคณะกรรมการ และชาวแม่สอดผู้มีจิตศรัทธาก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 4 ชั้น ห้องเรียน อาคารโรงอาหาร 1 หลัง

          ในปี พ.ศ. 2553 รวมกิจการโรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุทิศ(ป๋วยมิ้ง) กับโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) เป็นโรงเรียนแห่งเดียวกัน รับผิดชอบการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          ปีการศึกษา 2554 เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษาและทำการก่อสร้างอาคาร    พลศึกษา 1 หลัง

          ปีการศึกษา 2556 ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ชั้น จำนวน 15 ห้องเรียนรองรับการเพิ่มจำนวนนักเรียนแล้วเสร็จต้นปีการศึกษา 2557

          ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียนทั้งหมด  6  หลัง ประกอบด้วย  อาคาร  1  อาคารกาญจนาภิเษก   อาคาร 2    อาคารฉลองกรุงรัตนโกสินทร์  ๒๐๐  ปี   อาคาร 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  6  รอบพระชนมพรรษา      อาคาร  4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗  รอบพระชนมพรรษา     อาคาร  5  อาคารแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล และอาคารเรียน 6 อาคารเรียนแผนกปฐมวัยโรงเรียนราษฎร์วิทยา ( ตี่มิ้ง )    ตั้งอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก  กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันมี ดร.สุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน มีนายวัชรินทร์  ใจยะสิทธิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

Visitors: 106,701