บุคลากรฝ่ายวิชาการ

ภารกิจความรับผิดชอบคณะครูฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2. งานการจัดและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3. งานวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน

4. งานการจัดและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

5. งานการจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

6. งานการจัดและพัฒนากิจกรรมการนิเทศภายในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและ

    มาตรฐานการศึกษา

7. งานส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้พัฒนาการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

8. งานวิจัยและพัฒนาการ

9. งานผลิตและส่งเสริมการดำเนินการเอกสารทางวิชาการ

10.งานบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา

11.งานนิเทศการศึกษา

12.งานแนะแนวการศึกษา

13.งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับหน่วยงานอื่น

14.งานห้องสมุดและการสืบค้น

15.งานโสตทัศนศึกษา

16.งานอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ

17.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Visitors: 110,765