ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ภารกิจ ความรับผิดชอบ คณะครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

    1.  งานจัดและบริการกิจกรรมนักเรียน

    2. งานจัดและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

    3.  งานบริหารด้านสุขภาพอนามัย

    4.  กิจกรรมส่งเสริม ตามนโยบาย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน

    5.  งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    6.  งานการบริหารและการจัดการด้านสถานที่

    7.  งานกิจกรรมนอกหลักสูตร

   8. งานรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน

   9. งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

   10. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

   11. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Visitors: 106,703