บริหารงานบุคคล

ภารกิจ ความรับผิดชอบคณะครูฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

          1. งานวางแผนอัตรากำลัง

          2. งานส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

          3. งานวินัยและการรักษาวินัย

          4. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ครู บุคลากร

          5. งานการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง

          6. งานส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ

          7. งานการขอรับใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

          8. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

          9. งานทะเบียนและประวัติบุคคล

        10. งานสวัสดิการทั่วไป

        11. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ครู บุคลากร

       12.  งานปกครองและวินัย

       13.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                                        

        14. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

        15. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Visitors: 110,785