นโยบายและแผน

ภารกิจความรับผิดชอบของครูและบุคลากรฝ่ายอำนวยการ นโยบายและแผน

 

  1.        วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
  2.        วางแผนและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
  3.        จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
  4.        จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
  5.        จัดทำรายงานการจัดการศึกษาประจำปี
  6.        จัดทำระบบงานสารสนเทศของสถานศึกษา
  7.        ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
Visitors: 110,766