ปฐมวัย

 

ภารกิจความรับผิดชอบของครูและบุคลากรฝ่ายบริหารปฐมวัย

 

 

 

  1.        วางแผน กำกับ ติดตาม ประสานงาน และร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
  2.        งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และการนำหลักสูตรไปใช้
  3.        การปฏิบัติงานวิชาการ บริหารทั่วไป  งานธุรการและสารบรรณ
  4.        งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
  5.        การจัดครูเข้าสอนตามชั้นเรียน
  6.        ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนการเรียน
  7.        ติดตาม ตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน
  8.        ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

 

Visitors: 110,765