ภาษาจีน

ภารกิจความรับผิดชอบของครูและบุคลากรฝ่ายภาษาจีน

 

              1. งานการจัดและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน

              2. งานส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้พัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างเต็มศักยภาพ

              3. งานติดต่อประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนาวิชาการภาษาจีนกับหน่วยงานและหรือ

                  สถานศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ

              4. งานส่งเสริมเผยแพร่และสร้างความสัมพันธ์ในด้านวัฒนธรรมจีนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

              5. งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน

              6. งานสวัสดิการบุคลากรภาษาจีน

              7. งานวางแผนอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาภาษาจีน

Visitors: 106,696