งบประมาณ

ภารกิจความรับผิดชอบของครูและบุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 

          1.  งานวางแผนด้านงบประมาณของสถานศึกษา

          2.  งาน ด้านพัสดุและการตรวจสอบ

          3.  งานบริหารการเงิน

          4.  งานด้านบัญชีการเงิน

          5.  งานธุรการและสารบรรณ

          6.  งานยานพาหนะและการบำรุงรักษา

          7.  งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

          8.  งานกำกับตรวจสอบและการรายงาน

          9.  งานด้านสวัสดิการ (ค่าเล่าเรียนและค่ารักษาพยาบาล )

        10.  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Visitors: 106,702